leden van de Commissie Welzijn

VERTROUWELIJK!

Onderwerp bedrijfsvoeringsproblemen bij Stichting Werkwijzer
Uw kemnerk -
Ons kemnerk 17113
Sector AdditioneleWerkgelegenheid
Team _
Doorkiesnummer (058) 233 2312 secretariaat wethouders
Bijlagen _
Datum 3 oktober 2000, bezorgd: 3 oktober 2000

Geacht commissielid,

Hierbij deel ik u mede dat er bedrijfsvoeringsproblemen zijn bij de Stichting Werkwijzer te Leeuwarden te Leeuwarden. Het bestuur van de Stichting heeft naar aanleiding daarvan geconcludeerd dat ingrijpen noodzakelijk is en heeft vervolgens passende maatregelen genomen.
Tevens heeft het bestuur besloten om Deloitte & Touche in te schakelen om de bedrijfsvoering van de Stichting zo goed mogelijk zeker te stellen.
Ik vind het gewenst u nu reeds op deze wijze van de ontwikkelingen op de hoogte te stellen.
Dringend verzoek ik u deze informatie vertrouwelijk te behandelen en terughoudendheid in acht te nemen wanneer u hierover van "buiten" wordt benaderd.
Het is de bedoeling dat ik u in de commissievergadering van 19 oktober 2000 in een besloten zitting mondeling informeer over de ontstane problemen bij de Stichting.

Hoogachtend,

mevrouw drs. H. Hafkamp,
wethouder Additionele Werkgelegenheid.