WAT IS DE CLIËNTENRAAD WERK EN INKOMEN LEEUWARDEN?


CliŽntenraad Leeuwarden

De cliŽntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen aan het College van burgemeester en wethouders en aan de sectoren Sociale Zaken en Werk & Inkomen van de gemeente Leeuwarden.

Wat doet het cliŽntenplatform?

De cliŽntenraad praat over alle zaken die voor cliŽnten belangrijk zijn.
Doorgaans tien keer per jaar is er gezamenlijk overleg met het sectorhoofd Sociale Zaken. Punten waarover bijvoorbeeld gepraat wordt, zijn:
- strafmaatregelen;
- heronderzoeken;
- bijverdiensten;
- fraude;
- trajectplannen;
- sociale recherche;
- wachttijden;
- bejegening door ambtenaren
- bijzondere bijstand

Het reguliere overleg tussen Cliëntenraad en de gemeentelijke Afdeling Sociale Zaken plus de Sector Additionele Werkgelegenheid (Onderdeel van de Afdeling Welzijn) is geformaliseerd en vastgelegd in het Reglement Overlegorgaan Cliëntenraad/SZ.
Hierin staat o.a. welke organisaties deelnemen, dat er plaatsen zijn voor maximaal 5 individuele cliënten van Sociale Zaken, hoe de onafhankelijk voorzitter van het Overlegorgaan moet worden benoemd ed.

Wie hebben zitting in de cliŽntenraad ?
Op dit moment zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd in het cliŽntenplatform:

- Stichting BLUT (Bond van Leeuwarder UitkeringsTrekkers)
- Vereniging P.E.L. ( Platform voor ťťn- en tweepersoonshuishoudens)
- FNV-uitkeringsgerechtigden
- CNV-uitkeringsgerechtigden
- Arme Kant van Leeuwarden
- Komitee Vrouwen en Bijstand
- Samenwerkende Leeuwarder Ouderen (Gezamenlijke Ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB)

De Arme Kant Leeuwarden, de FNV-uitkeringsgerechtigden en de CNV-uitkeringsgerechtigden werken samen in de Werkgroep Minstbetaalden en SLO (Samenwerkende Leeuwarder Ouderen).

De stichting BLUT, de vereniging P.E.L. en het Komitee Vrouwen en Bijstand bundelen hun krachten sinds een aantal jaren in het samenwerkingsverband Vereniging De Horzel.

In het najaar van 2001 is de CliŽntenraad op een andere wijze samengesteld. Naast genoemde organisaties hebben ook een vijftal individuele cliŽnten van Sociale Zaken zitting genomen in de Raad.

Informatie over deelnemende organisaties
Voor meer informatie over de organisaties die momenteel onderdeel uitmaken van de cliŽntenraad of als u wilt weten hoe de cliŽntenraad invloed uitoefent op het beleid van Sociale Zaken en op Werk & Inkomen en de uitvoering door de sector Sociale Zaken en door de sector Werk en Inkomen en hoe u daarin kunt bijdragen, kunt u contact opnemen met de genoemde organisaties.

Voor informatie: clientenraadweni@leeuwarden.nl


Nadere informatie:

Van de organisaties die deelnemen in de Cliëntenraad behandelen de volgende organisaties ook individuele klachten over m.n. bijstandsuitkeringen, reïntegratiebureau's en ID/WIW-banen (gesubsidieerde arbeid; additionele werkgelegenheid):

a. Vereniging P.E.L.: Telefonisch klachtenspreekuur en op afspraak.
N.B.: Als enige van de organisaties behandelt het Klachtenspreekuur van Vereniging P.E.L. tevens volkshuisvestingszaken, zoals klachten op het gebied van woningzoekenden, problemen met de (kamer)verhuurder, slecht woningonderhoud door verhuurder enz.
P.E.L. is bereikbaar via:
- Gewone post: Postbus 2602 8901 AC LEEUWARDEN.
- E-mail: verpel@wanadoo.nl
- Telefoon: 058-2671636 op werkdagen.

b. Stichting BLUT is bereikbaar via:
- E-mail: JPdeneitiid@gmail.com
- Telefoon: 058-2672513

c. Komitee Vrouwen en Bijstand in Leeuwarden is bereikbaar via:
- E-mail: corina74@orange.nl
- Telefoon: 06-33933576