TEKST RAADSSTUK VOOR VERGADERING GEMEENTERAAD D.D. 20/1/2003 INZAKE BEZUINIGINGEN OP GESUBSIDIEERDE ARBEID (ID/WIW-BANEN)


Tekst Raadsstuk voor vergadering gemeenteraad d.d. 20/1/2003 inzake bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid (ID/WIW-banen).
Betreft gewijzigd voorstel van College van B en W. (Datum voorstel: 17/1/2003)
Opgehaald van website on-line blad 'Liwwadders'.


Gemeente Leeuwarden zoekt oplossing gesubsidieerd werk

(Tekst: gemeente Leeuwarden)

De raadsvergadering van de gemeente Leeuwarden wordt vanavond gehouden in de hal van het stadskantoor aan het Oldehoofsterkerkhof, in plaats van in het Provinciehuis. Aanleiding is de grote publieke belangstelling die wordt verwacht in verband met het voorstel 'bezuinigingen op gesubsidieerd werk' (beperking doelgroep ID-banen).
Hieronder treft u de raadsbrief over dit onderwerp aan, zoals deze door het college is verzonden aan de raad.

Bezuinigingen gesubsidieerd werk
----------------------------------------------
Bijlage nr.

Aan de gemeenteraad.

Zoals bekend heeft het kabinet Balkenende besloten om te bezuinigen op het instrumentarium gesubsidieerd werk. Landelijk gaat het aantal In- en Doorstroombanen (ID-banen) terug van 60.000 naar 45.500 en het aantal Wiw-dienstbetrekkingen van 31.000 naar 27.000.
Deze bezuiniging is opgenomen in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en afgelopen december ook nagenoeg ongewijzigd vastgesteld door het parlement.

Voor ons zijn deze rijksmaatregelen aanleiding geweest om de consequenties voor Leeuwarden vroegtijdig in kaart te brengen. Wij hebben dit gedaan op het moment dat wij van de kant van het ministerie met de beschikkingen van begin en eind oktober zijn geïnformeerd over de vertaling van deze bezuinigingen voor Leeuwarden. Dit heeft geresulteerd in ons besluit van 17 december j.l. waarin wij behalve een analyse ook een besluit hebben genomen over hoe de bezuinigingen, die ingaan per 2003, op te vangen. Bij de besluitvorming hebben we onze laten leiden door de noodzaak om de financiële consequenties voor de gemeente Leeuwarden en dus de financiële risico's tot een minimum te beperken.

Ons besluit is vervolgens besproken in uw commissie Welzijn en met werkgevers waar mensen op gesubsidieerd werk in dienst of gedetacheerd zijn. Wij hebben vernomen dat het besluit van het college diep ingrijpt in de Leeuwarder samenleving. Tevens hebben de woordvoerders van de Leeuwarder politieke partijen het college verzocht om alle mogelijkheden te verkennen om de bezuinigingen minder hard door te voeren, ook als dat tot gevolg heeft dat er meer financieel risico wordt gelopen.

De reacties zowel van de mensen werkzaam op gesubsidieerd werk als van de werkgevers en de uitnodiging van de raadsleden, is voor ons aanleiding geweest om nogmaals kritisch en in overleg met het veld te kijken naar de inhoud van ons besluit. Daar komt bij dat wij nu beter in staat zijn om de nieuwe informatie die met de herziene beschikking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verkregen, ook te betrekken in de besluitvorming.

Met deze brief willen wij u informeren over de ruimte die, naar onze mening, is ontstaan met de herziene beschikking van 20 december j.l. en op hoofdlijnen aangeven welke gevolgen dit kan hebben voor ons besluit van 17 december j.l. over de maatregelen in verband met bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid in 2003.
Wij sluiten namelijk niet uit dat de weging van deze nieuwe informatie, gekoppeld aan de bespreking in uw Raad van 20 januari a.s., voor ons aanleiding is om het collegebesluit op een aantal punten te herzien.
In deze brief geven wij op hoofdlijnen aan op welke aspecten de bijstelling van ons besluit kan zien. Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om toelichtende informatie te verstrekken.

Allereerst willen wij u informeren over de belangrijkste wijzigingen die de herziene beschikking van het Rijk met zich meebrengt.

Wet inschakeling werkzoekenden
Samengevat komt het erop neer dat het landelijk beschikbare budget voor de uitvoering van de Wiw met een bedrag van EUR 19 miljoen is verhoogd. Voor Leeuwarden betekent dit dat er een budget beschikbaar is waarmee 325 fte aan Wiw-dienstbetrekkingen kunnen worden ingevuld en dat het dekkingstekort op de uitvoering van de Wiw daalt van EUR 230.000 naar EUR 125.000. Er kunnen dus meer dienstbetrekkingen met een geringer tekort in stand worden gehouden. Op het terrein van de uitvoering van de Wiw wordt het risico dus verder ingeperkt.

Verder is de bezuiniging op de subsidiëring van werkervaringsplaatsen ingetrokken. Daar staat tegenover dat het aantal werkervaringsplaatsen voor de gemeente Leeuwarden nu is gefixeerd op 18,15. Ten opzichte van 2002 is dat een vermindering met circa 7 werkervaringsplaatsen.

Binnen de Wiw bestaat er een budget voor scholing en activering. Tot nu toe kon dit budget enkel worden aangewend voor de scholing en reïntegratie van werkloos werkzoekenden. Inzet voor de doorstroombevordering van of loonkostensubsidies voor ID-werknemers behoorde niet tot de mogelijkheden.
Ten laste van het budget scholing en activering 2003 heeft de gemeente Leeuwarden nu de mogelijkheid om een bedrag van EUR 843.000 ( EUR 566.000 en EUR 277.000) ook in te zetten voor de reïntegratie van ID-werknemers. Over de inzet van dit bedrag verwijzen wij u naar het kopje ID-banen van deze brief.
Met de 'oormerking' wordt de ruimte voor reïntegratieactiviteiten van bijstandsgerechtigden wel aanmerkelijk verkleind.
Met de aanbesteding van de reïntegratieopdracht was geen rekening gehouden met dit beperktere budget.

Vanuit uw commissie is de suggestie gedaan om het budget voor 'stipejild' in te zetten voor loonkostensubsidies van de ID-banen. Het stipejild wordt gefinancierd ten laste van het budget scholing en activering Wiw. De ruimte die het rijk nu heeft gegeven om ID-banen met dit budget te bekostigen is gemaximeerd.

In- en Doorstroombanen
In de herziene beschikking van het rijk van 20 december is het beschikbare budget voor de ID-banen in Leeuwarden verhoogd met een bedrag van EUR 566.000.
Zoals eerder vermeld is dit een uitname uit het budget scholing en activering dat wordt toegevoegd aan het ID-budget.
Navraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ons geleerd dat hier ook loonkostensubsidies mee kunnen worden betaald.
Zoals u uit de motivering bij ons besluit hebt kunnen vernemen gingen wij uit van een beschikbaar budget van EUR 11,5 miljoen.
De toevoeging van de kant van het rijk maakt dat er een budget beschikbaar is van iets meer dan EUR 12 miljoen.
Tevens blijkt uit de bij de beschikking behorende circulaire dat het ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid in zekere zin optimistisch is ten aanzien van het bereiken van de geraamde teruggang van het aantal ID-banen van 60.000 naar 53.500. Het ministerie gaat er vanuit dat deze teruggang al ruimschoots is gehaald.
Dat betekent dat naar onze mening de kans dat voor de gemeente Leeuwarden de definitieve beschikking wordt vastgesteld op een realisatie van 680 ID-banen in plaats van op 610 banen, is toegenomen.
Uit het budget scholing en activering is verder een bedrag van EUR 277.000 gereserveerd dat in het kader van het regulier maken van 10.000 ID-banen ingezet kan worden voor de bekostiging van stimuleringspremies.

Overleg betrokken werkgevers
Omdat wij ons bewust zijn van de gevolgen die de landelijke bezuinigingen en daarop volgend het collegebesluit van 17 december j.l. hebben voor werkgevers met ID-werknemers in dienst, heeft de portefeuillehouder verschillende keren met de werkgevers overlegd. Het overleg was gericht op het verstrekken van informatie en het vernemen van reacties op het collegebesluit. Daar waar de werkgevers in de discussie aanvankelijk met name hun organisatiebelang benadrukten heeft de portefeuillehouder met name het belang van de werkloos werkzoekende benadrukt. Immers wij praten hier over een reïntegratie-instrument.
Wij willen op deze plaats wederom beklemtonen dat waar het gaat om de inzet van gesubsidieerd werk, het belang van het individu voorop dient te staan en dat het organisatiebelang van de werkgevers daaraan ondergeschikt is. Dit neemt niet weg dat wij ons bewust zijn van het maatschappelijk belang van de werkzaamheden die verricht worden in dit kader.
Wij zijn dan ook verheugd om te kunnen melden dat afgelopen week naar onze mening het standpunt van de werkgevers en dat van ons college elkaar genaderd zijn. Er is sprake geweest van constructief overleg.
Gesproken is over de mogelijkheden van het bieden van maatwerk richting werkgevers, het betrekken van de ruimte van het 10.000 banenplan en de verdere maatregelen in het kader van het sociaal convenant en over de bereidheid van werkgevers om gezamenlijk een taakstelling te accepteren.

Stadswachten
Het functioneren van de stichting Stadswachten kan en mag niet alleen afhankelijk zijn van de inzet van gesubsidieerd werk. Daarom hebben wij de directeur van de stichting ook verzocht om uiterlijk 1 april a.s. aan ons een voorstel voor te leggen waarin de visie over de toekomst van de stichting Stadswachten is neergelegd. Wij stellen u dan ook voor om over de toekomst van de stichting Stadswachten pas te besluiten op basis van een dergelijk visiedocument. Dit neemt niet weg dat de bezuinigingen op gesubsidieerd werk ook voor de stichting Stadswachten niet worden opgeschort.

Inzet van het college
Wij zijn bereid om het budget van ruim EUR 500.000 voor scholing en activering aan te wenden voor gesubsidieerd werk. Dat betekent dat er in 2003 een budget beschikbaar is voor de realisatie van ID-banen van EUR 12 miljoen. Gelet op:

- de uitnodiging die de commissie Welzijn aan het college heeft gedaan om zich tot het uiterste in te spannen om de bezuinigingen op de ID-banen niet verder door te voeren dan absoluut noodzakelijk;

- de maatschappelijke gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen;

- de bereidheid van de raad om hier meer financieel risico te lopen;

- de grotere financiële ruimte die het rijk beschikbaar stelt willen wij het volgende in overweging nemen.

Wij willen de omvang van het aantal ID-banen terugbrengen in 2003 van 743,6 naar 600. Tevens willen wij het besluit om de subsidie voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst te beëindigen, intrekken.
Wij onderkennen de noodzaak om met werkgevers of groepen van werkgevers tot maatwerkafspraken te komen of tot arrangementen. Hiervoor ramen wij een budget van EUR 300.000 als frictiebudget. Vanwege deze noodzaak willen wij de mogelijkheid onderzoeken om een procesmanager aan te stellen die samen met werkgevers, maar binnen gemeentelijke kaders, kan komen tot afspraken met afzonderlijke werkgevers.
Daar staat naar onze mening tegenover dat de instroomstop onverkort moet worden gehandhaafd.
Immers we kennen nu een veel te hoge bezetting. Op het moment dat de voorgestelde ondergrens van 600 banen in neerwaartse richting in zicht is, is er ruimte om nieuwe vormen van gesubsidieerd werk (zoals bijvoorbeeld combinaties van uitkering en werkpremies) te ontwikkelen en in te vullen. Ook zal de afschaffing van de organisatiekostensubsidie en de beperking van de loonkostensubsidie tot 90% overeind moeten blijven.

Van de kant van de werkgevers moet de bereidheid uitgesproken worden om in 2003 te komen tot een minimale reductie van het aantal ID-banen met 25 procent. Om deze teruggang te kunnen realiseren zal maximaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die het 10.000 banenplan en het sociaal convenant bieden.
Ook wij zijn als werkgever van ID-werknemers bereid om een uitstroomtaakstelling van 25 procent te realiseren.
Daar zal een structureel budget van circa EUR 400.000 mee gemoeid zijn.
Over de dekking van dit bedrag zal u nog een voorstel worden voorgelegd.

Mocht u naar aanleiding van onze brief vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de heer B. Kuipers; te bereiken via bkuipers@Leeuwarden.nl

Leeuwarden, 17 januari 2003

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

M. de Boer, burgemeester,

Ir. Sk. A. Brouwers, secretaris.