MEERDERHEID COMMISSIE WELZIJN TEGEN SCHRAPPEN SUBSIDIEBANEN
ONTSLAGEN ONAANVAARDBAAR
WETHOUDER: LOUTER LURKEN AAN SUBSIDIETEPEL IS VOORBIJ


Meerderheid Commissie Welzijn tegen schrappen subsidiebanen.
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 8/1/2003:
'Niet snijden in subsidiebanen' en 'Leeuwarder raad tegen schrappen subsidiebanen' plus
'Ontslagen onaanvaardbaar'
Uit het Friesch Dagblad van wo. 8/1/2003 plus
'Wethouder: Louter lurken aan subsidietepel is voorbij'
Uit blad Liwwadders van wo. 8/1/2003.


Op dinsdagavond 7/1/2003 vond het debat plaats in de commissie Welzijn over het voorstel van B en W om nogal wat ID/WIW-banen te schrappen en om de tijdelijke contracten niet meer te verlengen. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 8/1/2003:

Voorpagina:

'Niet snijden in subsidiebanen'

LEEUWARDEN - Leeuwarden mag niet snijden in het aantal subsidiebanen. Dat vinden, de VVD uitgezonderd, de fracties in de gemeenteraad. Voor meer dan vijfhonderd belangstellenden behandelde de raadscommissie welzijn de plannen van Brok. Ondanks de kritiek blijft hij bij zijn standpunt.

Meer hierover op pagina 13.

RAAD TEGEN SCHRAPPEN SUBSIDIEBANEN

LEEUWARDEN - Nooit eerder vergaderden Leeuwarder gemeenteraadsleden voor zo'n groot publiek. Meer dan vijfhonderd toeschouwers kwamen dinsdagavond naar de grote hal van het stadskantoor om er de beraadslagingen over de gesubsidieerde banen aan te horen. Tot hun vreugde tekende zich in de commissie welzijn een raadsmeerderheid af die de bezuinigingsplannen te rigoureus vindt. Wethouder Arno Brok hield echter vast aan zijn voornemens.
[Naar onze mening is het hoofddoel wat bereikt zou moeten worden: Niemand gaat via gedwongen ontslag richting bijstand en het aantal ID/WIW-banen kan alleen worden verminderd door zoveel mogelijk banen om te zetten in regulier werk.]

Den Haag legt Leeuwarden EUR 3 miljoen aan bezuinigen op. Daarom wil het college een vacaturestop voor wiw-banen. Tegelijk moet het aantal id-banen (in en doorstroom) van 743 naar 500 worden teruggebracht. De maatregelen zullen voor verschillende maatschappelijke instellingen desastreuze gevolgen hebben, zo lieten ze gisteravond weten.

Kringloopwinkel Estafette ziet zijn voortbestaan wankelen en HWL berekende dat zes Leeuwarder peuterspeelzalen moeten sluiten. Van de duizend kinderen kunnen er straks nog maar zeshonderd worden opgevangen.
[En vervolgens gaat straks de nieuwe wet 'Werk en Bijstand' ook eenoudergezinnen met kinderen beneden de vijf jaar verplichten om werk te zoeken. En geen kinderopvang te regelen...]

In maart hangt twintig stadswachten een ontslagbrief boven het hoofd.
,,De gemeente zet ons het mes op de keel'', klaagde directeur Sita Brandsma.
,,Het einde van de stadswacht dreigt.''
Niet langer zullen de wachten 24 uur per dag kunnen worden ingezet, somberde de directeur. Geen patrouilles meer op de bedrijventerreinen, in de Groene Ster of in de binnenstad.
[Dat 'somberen' vind ik toch een wat misplaatste omschrijving van de krant. Stichting Stadswacht moet zwaar inleveren; er is dus alle reden voor persimisme.]

,,Gedwongen ontslagen kunnen absoluut niet'', stelde PvdA'er Marco Florijn. Ook de andere collegepartijen CDA en PAL/GroenLinks hebben daar moeite mee. Alleen Broks eigen VVD-fractie schaarde zich achter de voorstellen.
[Dit is inderdaad HET meest actuele punt wat het hardste naar voren kwam. De tijdelijke 1-jaars contracten mogen van B en W niet meer worden verlengd. Dat betekent weliswaar niet in formeel-juridische zin maar wel in feitelijke zin ontslag en na een half jaar WW terug naar de bijstand...
B en W spelen vooral voor doorgeefluik voor de bezuinigingen van het rijk op gesubsidieerd werk. Als er hier in Leeuwarden of in de naaste omgeving plaatsen vrij zouden komen bij de politie of als hier agenten bij komen zouden sommigen wellicht eventueel met een nadere opleiding daar geplaatst kunnen worden. Hier zou toch wat af te stemmen moeten zijn: Per slot is de burgemeester het hoofd van de politie.]

De meeste commissieleden pleiten voor uitstel. Na de kamerverkiezingen kan een nieuwe regering immers wel weer met een hele andere aanpak komen.
,,Een demissionair kabinet zou dit soort beslissingen niet moeten nemen'', zei SP'er Jan Paul Dekker.
,,Het is alsof de wethouder de hele straat afbreekt omdat hij een muis in één huis heeft gezien'', schetste Addy Stoker van Christen Unie.
[De SP heeft gelijk: Het kabinet Balkenende regeert stug door, alsof het nooit gevallen is. Dit getuigt van een verregaande brutaliteit en bijna van een soort puberachtig gedrag van onze 'Harry Potter' in Den Haag en zijn vriendjes.]

,,Het college loopt niet weg voor dit besluit'', stelde wethouder Brok. Hij wees er nog fijntjes op dat ook de wethouders van PvdA, PAL/GroenLinks en CDA de beslissing steunen.
,,Het is zuur, maar daar voorkomen we in de toekomst problemen mee.''
[Alle wethouders kunnen dit voorstel dan wel steunen, maar we hebben wel een 'duaal bestel' waarbij de gemeenteraad in feite een soort stadsparlement is geworden. Daarbij kan het best gebeuren dat een partij soms de 'eigen' wethouder aanvalt. Dat gebeurde soms in de Tweede Kamer ook wel. Brok doet het voorkomen alsof zijn voorstel de enige manier is om problemen te voorkomen.
Als je echter al je energie en vindingrijkheid richt op het omzetten van gesubsidieerd werk in regulier werk, dan kun je de aantallen ID/WIW-banen per 1/1/2004 OOK lager laten zijn dan nu.
Het CDA noemde een aantal van 99 banen die m.b.v. de rijksdoorstroomsubsidie omgezet kunnen worden. De subsidievoorwaarden zijn echter dat die omzetting bij dezelfde werkgever moet gebeuren als waar iemand nu werkt en dat maakt de regeling - EUR 17.000 subsidie over twee jaar - weinig flexibel. Je zou kunnen uitzoeken of je als gemeente zelf ook niet nog een x aantal porties van EUR 17.000 kunt vrijspelen in je begroting en daarmee onder min of meer gelijke voorwaarden iets soortgelijks kunt doen. Ik bedoel dat je bv. zegt: Onze eigen EUR 17.000 is in principe inzetbaar bij alle werkgevers in de gemeente die ID/WIW-werknemers in dienst hebben. Lukt het bij een werkgever niet om een baan om te zetten, dan proberen we bij een andere werkgever de baan te scheppen.]

Van uitstel wil Brok niks weten. Daar ontbreekt het geld voor.
,,Het louter lurken aan de subsidiepot is voorbij. Het college kan niet alles alleen oplossen, daar zijn ook de werkgevers voor nodig. Het besluit wordt pas weer ingetrokken als er een goed alternatief voor is, en daar bent u tot nu toe nog niet mee gekomen.''
De raad heeft tot 20 januari om met een andere aanpak te komen.
[Wedden dat elk dekkingsvoorstel voor de kosten door B en W wordt afgeschoten? Bij deze wil ik de heer Stoker van de ChristenUnie prijzen voor zijn moed om tijdens de vergadering als enige een harde dekking aan te geven voor het 'overgangsjaar' 2003. Hij stelde voor EUR 3 miljoen uit de Algemene Reserve te halen waarmee het totale tekort in 1 klap weg was en iedereen in dienst kon blijven. Uiteraard moet je tevens dit jaar dan als een speer aan het werk om zoveel mogelijk banen om te zetten in regulier werk. Wethouder Brok redeneerde dat de lijn op langere termijn was dat alle gesubsidieerde arbeid tijdelijke arbeid zal worden, maar dat is nu nog niet zeker. Pas in najaar 2003 behandelt de Tweede Kamer de begroting voor 2004 en het is geheel afhankelijk van de samenstelling van de Kamer en de kleur van de nieuwe regering of die koers gehandhaafd blijft of gewijzigd wordt.
Toch gok je niet als je nu niemand ontslaat als je maar zoveel mogelijk banen omzet in regulier werk. Daarmee daalt het aantal gesubsidieerde banen in de loop van dit jaar waardoor je op 31/12/2003 met een lager aantal ID/WIW-banen 2004 ingaat.
Wij hebben er dan ook geen bezwaar tegen dat er een tijdelijke instroomstop richting gesubsidieerd werk is ingesteld, anders wordt dit scenario een 'mission impossible'. Het is even sneu voor de mensen in de bijstand die graag aan het werk zouden willen, maar je richt er geen directe schade mee aan in die zin dat je iemands situatie verslechtert. Per 1/1/2004 zou dan bekeken moeten worden of de stop kan worden opgeheven.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Uit het Friesch Dagblad van woensdag 8/1/2003:

woensdag, 8 januari 2003, Regio

'ONTSLAGEN ONAANVAARDBAAR'

Leeuwarden - Geen stadswachten meer op straat, een inkrimping van de peuteropvang van 1000 naar 600 plaatsen, sluiting van kringloopbedrijf Estafette, overdag geen radioprogramma's van de lokale omroep en een begrotingstekort van 145.000 euro bij de Stichting Kinderopvang Leeuwarden.

Het college van Leeuwarden wil fors bezuinigen op gesubsidieerde arbeid. Dat voornemen stuit op grote kritiek van werkgevers en werknemers, bleek gisteravond tijdens een vergadering van de commissie welzijn. Enkele honderden verontruste mensen woonden de vergadering in de hal van het stadskantoor bij; insprekers maakten de wethouder duidelijk dat bezuinigingen en ontslagen onaanvaardbaar zijn.

In Leeuwarden hebben bijna elfhonderd mensen een ID- of WIW-dienstverband, voorheen Melkertbanen. Die banen zijn ingezet bij zo'n 250 organisaties, voornamelijk in de zorg en het onderwijs. De rijksoverheid wil de komende jaren zo'n 680 miljoen euro bezuinigen op deze banen, wat voor Leeuwarden een korting van ruim drie miljoen euro inhoudt. Door de toch al krappe financiële positie van Leeuwarden ziet het college geen enkele mogelijkheid om dat tekort binnen de eigen begroting te dekken. Daarom is inmiddels een vacaturestop ingesteld, worden tijdelijke contracten niet meer verlengd, wordt de loonkostensubsidie per 1 april gekort met 10 procent en worden subsidies voor onder meer scholing fors verlaagd.
[Vooral dat laatste is heel raar en contra-productief: Juist als iemand moet doorstromen naar een reguliere baan zou het kunnen zijn dat dat niet kan omdat net een stukje know-how ontbreekt, terwijl net m.b.v. een stukje scholing en opleiding dit WEL te realiseren is.]

Veel werknemers dreigen hun baan te verliezen. "Bij de stadswacht werken twintig mensen met een tijdelijk contract die in de loop van dit jaar op straat staan", zei mevrouw Brandsma van de Stichting Stadswacht Fryslân.
"Er blijven in Leeuwarden dan 22 stadswachten over en daarmee kan ik geen '7x24-uurs bedrijf' in stand houden."
Mevrouw Offinga van Hulp en Welzijn Leeuwarden (HWL) gaf aan dat van de negentien ID-banen bij HWL er negen zullen verdwijnen.
"En dat is een ramp. Peuteropvang wordt daardoor anderhalf maal duurder en de wachtlijsten gaan enorm toenemen."
Bij zorggroep Noorderbreedte/Stichting Palet verdwijnen 35 van de 100 ID-banen. De zorggroep denkt zelf tien tot vijftien mensen te kunnen herplaatsen, maar niet op korte termijn. Zo werden commissie en college geconfronteerd met een lange rij insprekers die ook allemaal wezen op een gebrek aan overleg van de kant van het college. "Het besluit is per decreet afgekondigd en is in één woord samen te vatten: 'asociaal', aldus R. van der Laan, regiobestuurder van de FNV-vakbond Abvakabo.
De commissieleden namen het gebrek aan overleg hoog op. Veel partijen vonden het collegebesluit bovendien prematuur.
"Een demissionair kabinet moet zulke maatregelen niet meer nemen. Laten we daarom net als Amsterdam en Groningen eerst de verkiezingen afwachten en nu geen beleid maken op iets dat nog onzeker is", stelde J.P. Dekker van de SP.

Verschillende partijen opperden om alle mogelijke geldpotjes aan te boren, van geld voor Grote Steden Beleid (GSB) tot reïntegratiegelden en milieusubsidies.
"Maar met incidentele middelen lost u geen structureel probleem op", aldus Brok, die zich op hoofdlijnen alleen gesteund zag door VVD en CDA.
[Van het CDA-voorstel om geld weg te halen bij het 'Stipejild', wat geld is wat mensen kunnen krijgen als ze naar een reïntegratiebedrijf moeten maar bv. niet eens fatsoenlijke kleding hebben om te solliciteren of bv. niet eens een fiets om ergens heen te gaan enz. werd ik bepaald niet vrolijk om me nog netjes uit te drukken. Voor de tweede maal in korte tijd noemde de heer Roekiman van PAL/GL het CDA terecht 'onbetrouwbaar'. Het Stipejild voorstel was nog onlangs net aangenomen en nu al weer wilde het CDA daar weer geld weghalen, terwijl het in feite om dezelfde groep mensen gaat.
Ga het geld dan halen waar het zit: Bij de megalomale 'ambities' t.a.v. sloopprojecten. Het gemak waarmee om het sloopplan van de Vegelin maar te kunnen doorzetten een greep van 5,6 miljoen werd gedaan in de Algemene Reserve en het feit dat bij dit probleem B en W niet eens gezocht hebben naar dekking op het tekort voor 2003, zegt iets over de echte prioriteiten van dit College!
Zoals gesteld zien wij 2003 als een jaar wat overbrugd moet worden zonder gedwongen ontslagen, teneinde tijd te winnen om dit jaar zoveel mogelijk ID/WIW-banen om te zetten in reguliere banen.]


Einde FD-bericht. Commentaar tussen [].

Uit het blad 'Liwwadders' van woensdag 8/1/2003:

WETHOUDER: LOUTER LURKEN AAN SUBSIDIETEPEL IS VOORBIJ

Het college van Leeuwarden wil fors bezuinigen op gesubsidieerde arbeid. Maar dat voornemen heeft enorme menselijke en maatschappelijke consequenties, zo bleek gisteravond tijdens een vergadering van de commissie welzijn. Geen stadswachten meer op straat, een inkrimping van de peuteropvang van 1000 naar 600 plaatsen, sluiting van kringloopbedrijf Estafette, overdag geen radioprogramma’s van de lokale omroep en een begrotingstekort van 145.000 euro bij de Stichting Kinderopvang Leeuwarden. Het waren concrete voorbeelden waarmee insprekende werkgevers van mensen met een gesubsideerde baan het college duidelijk wilden maken dat bezuinigingen en ontslagen onaanvaardbaar zijn.
[Wethouder Brok kan nu wel ferme uitspraken doen die plotseling in feite de ontvangers van loonkostensubsidie wat negatief afschilderen, maar hij heeft boter op het hoofd:
Wie bezuinigden indertijd bv. de ambtenaren van de plantsoenendienst weg en nam tegen veel lager loon gesubsidieerde mensen aan: Juist, de gemeente zelf als grote werkgever... Tijdens de vergadering bleek dat de gemeente zelf niet bereid was om haar eigen ID/WIW-banen deels om te zetten in regulier werk "want dat kost dan 2 miljoen extra", sprak wethouder Krol van financiën.
Over jarenlang gelurk gesproken... En wie heeft indertijd vol overtuiging dit soort banen van harte aangevolen en gestimuleerd? Juist, alweer B en W. En nu in Den Haag de vlag er even anders bij staat wie gaat er als een van de weinige steden in Nederland grof bezuinigen waardoor mensen terug vallen in de bijstand? Alweer het College. Leeuwarden en Utrecht stonden er laatst op TeleText midden tussen de landelijke berichten mooi gekleurd op toen daar gemeld werd hoeveel mensen o.a. Leeuwarden wilde ontslaan...]

In Leeuwarden hebben ruim 700 mensen een ID- en 300 een WIW-dienstverband, voorheen de zogenoemde Melkertbanen. Die banen zijn ingezet bij zo'n 250 organisaties, voornamelijk in de zorg en het onderwijs. Probleem is echter dat maar weinig mensen volgens de bedoeling doorstromen naar regulier werk.
[Maar wat is daar dan ooit qua beleid voor gedaan? Niets dus en de grote werkgevers die wellicht ook nog wel reguliere banen hadden kunnen scheppen, vonden het wel best. Degenen onder de werkgevers die echt de klos zijn zijn de kleine werkgevers zonder begrotingsruimte en de 30 kleinere leeuwarder (vrijwilligers)instellingen die een ID-werknemer inlenen van Stichting Sportwerk Friesland en daarmee in feite weliswaar niet formeel maar wel materieel ook werkgever zijn. Met hen wordt door niemand overlegd (een enkel raadslid uitgezonderd), niet door Sportwerk Friesland, niet door de gemeente. En Sportwerk denkt in het werkgeversoverleg en in het overleg met de wethouder alleen aan hun eigen uitzendbureau voor ID-werknemers, want meer is Sportwerk feitelijk niet. Daar voelen wij ons althans niet door vertegenwoordigd omdat we gezien onze huidige ervaringen wel weten dat Sportwerk brutaalweg zal proberen de bezuinigingen door te schuiven naar de inlenende organisaties!]

De rijksoverheid wil de komende jaren daarom zo'n 680 miljoen euro bezuinigen op deze banen, wat voor Leeuwarden een tekort van ruim drie miljoen euro inhoudt. Door de toch al krappe financiële positie van Leeuwarden, ziet het college geen enkele mogelijkheid om dat tekort binnen de eigen begroting te dekken. Daarom is inmiddels een vacaturestop ingesteld, worden tijdelijke contracten niet meer verlengd, wordt de loonkostensubsidie per 1 april gekort met 10 procent en worden ook subsidies voor onder meer scholing fors verlaagd. Veel werknemers dreigen hun baan te verliezen. Vandaar dat de commissievergadering in de hal van het stadskantoor gisteravond werd bijgewoond door enkele honderden verontruste werknemers en werkgevers.

"Bij de stadswacht werken 20 mensen met een tijdelijk contract die in de loop van dit jaar op straat staan", zei mevrouw Brandsma van de Stichting Stadswacht Fryslân.
"Er blijven in Leeuwarden dan 22 stadswachten over en daarmee kan ik geen '7x24-uurs bedrijf' in stand houden."
Mevrouw Offinga van Hulp en Welzijn Leeuwarden (HWL) gaf aan dat van de 19 ID-banen bij HWL er 9 zullen verdwijnen.
"En dat is een ramp. Peuteropvang wordt daardoor anderhalf maal duurder en de wachtlijsten gaan enorm toenemen."

Bij zorggroep Noorderbreedte/Stichting Palet verdwijnen 35 van de 100 ID-banen. De zorggroep denkt zelf 10 tot 15 mensen te kunnen herplaatsen, maar niet op korte termijn. Zo werden commissie en college geconfronteerd met een lange rij insprekers die ook allemaal wezen op een gebrek aan overleg van de kant van het college.
"Het besluit is per decreet afgekondigd en is in één woord samen te vatten: 'asociaal', aldus R. van der Laan, regiobestuurder van de FNV-vakbond Abvakabo.

De commissie nam het gebrek aan overleg hoog op. Volgens wethouder Brok (VVD) heeft hij de grote organisaties wel gevraagd om alternatieve oplossingen, maar was het ook strategisch om niet teveel in overleg te treden. "Het college kon toch niet met lege handen de onderhandelingen met de werkgevers ingaan?"
[Men had wel kunnen overleggen in die zin dat men de situatie had geschetst en alvast had kunnen vragen of de organisaties hun begrotingsruimte willen nagaan omdat er een fors probleem aan zit te komen. Het omzetten van banen binnen een organisatie, vooral een grotere club, vereist tijd en tijd is kostbaar.]
Veel partijen vonden het collegebesluit bovendien prematuur.
"Een demissionair kabinet moet zulke maatregelen niet meer nemen. Laten we daarom net als Amsterdam en Groningen eerst de verkiezingen afwachten en nu geen beleid maken op iets dat nog onzeker is", stelde J.P. Dekker van de SP.
"Nu maatregelen nemen voorkomt veel problemen", zei Brok.
"Waar wilt u bijvoorbeeld het geld vandaan halen om de tijd te overbruggen? Dat hebben we niet." Verschillende partijen opperden daarom om alle mogelijke geldpotjes aan te boren, van geld voor Grote Steden Beleid (GSB) tot reïntegratiegelden en milieusubsidies.
"Maar met incidentele middelen lost u geen structureel probleem op", aldus Brok, die zich op hoofdlijnen alleen gesteund zag door VVD en CDA.
[Eerst heet het bij Brok 'waar halen we het geld vandaan om de tijd te overbruggen', dan doen diverse raadsleden suggesties, dat is Brok niet naar de zin en dan heet het dat je met incidentele middelen geen structureel probleem oplost.
Kortom: Dan wil je gewoon niet anders dan vasthouden aan je eigen voorstel.]
"Gemeente en werkgevers hebben jaren te weinig aan doorstroming gedaan. Het beleid moet gemoderniseerd en daarom zijn wij teleurgesteld in de houding van de werkgevers die alles willen laten zoals het altijd was", zei mevrouw A. de Vries (VVD).
[Maar de VVD heeft tijdens het debat bv. geen enkele suggestie gedaan m.b.t. de vraag hoe je een zo goed mogelijk uitstroombeleid richting regulier werk op de rails zet. Als iemand de capaciteiten heeft is regulier werk te verkiezen boven additioneel gesubsidieerd werk; in zoverre ben ik het deels eens met de VVD, maar als je alleen maar zegt dat het nu anders moet, maar geen inbreng hebt over de vraag:
HOE zet je nu uitstroom hier plaatselijk goed op de rails, dan ben je goedkoop bezig en zeg je eigenlijk alleen dat je wilt bezuinigen omdat Den Haag ook wil bezuinigen.]
"De tijd van louter lurken aan de subsidietepel van de gemeente is voorbij. Hoe pijnlijk dat ook is", vulde Brok aan. De wethouder toonde zich echter wel bereid om voor de stadswachten een specifieke oplossing te zoeken.
"De stadswacht moet professionaliseren en daarover wil ik op heel korte termijn een brede discussie voeren."
[Ik vermoed dat zij er uiteindelijk wel redelijk uitspringen en sommige grote werkgevers wellicht ook wel, maar dat de kleintjes en de inleners plus hun werknemers daarvan wel eens de dupe zouden kunnen worden. Dat is nl. het gevaar en de keerzijde van 'maatwerk' leveren en 'bilateraal overleg'.]


Einde bericht uit blad Liwwadders. Commentaar tussen [].