VAKBOND HEKELT BEZUINIGING OP MELKERTBANEN
Ingezonden brief in Leeuwarder Courant: 'Een Brok Zalm'
CONVENANT STELT GESUBSIDIEERDE ARBEID IN 2003 VEILIG


"Vakbond hekelt bezuiniging op Melkertbanen"
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 20/12/2002 +
Ingezonden brief in Leeuwarder Courant van dinsdag 24/12/2002: "Een Brok Zalm" +
"Convenant stelt gesubsidieerde arbeid in 2003 veilig"
Van website ABVAKABO 20/12/2002.


Ook de vakbond is kwaad over de bezuinigingen die de gemeente Leeuwarden al op voorhand wil nemen op het subsidiegeld voor ID-banen en WIW-banen.
In het bericht wordt gesproken over de vacaturestop voor gesubsidieerde arbeid, maar veel erger is dat de loonkostensubsidie voor werkgevers met werknemers met ID/WIW-banen wordt teruggebracht tot 90 procent van de loonkosten van zo'n werknemer.
Zowel Stichting Stadswacht als Stichting Sportwerk hebben gezegd dat ze dan de tent sluiten.
Laatstgenoemde maatregel zou volgens wethouder Brok (Sociale Zaken) op 1/4/2003 moeten ingaan. Tevens wordt dan de hele organisatiekostensubsidie gestopt. In die organisatiekostensubsidie zit o.a. geld voor scholing voor de werknemers. Nu pikte naar mijn smaak Sportwerk toch al teveel van die subsidie zelf in, zodat het jaarbudget voor werknemersscholing zeer mager was. In 2001 was er per werknemer van Sportwerk bijvoorbeeld maar f750,-/jaar beschikbaar voor scholing. Daar doe je weinig mee. Een cursus bij bv. de Computerwerkplaats kostte in dat jaar al meer dan f1000,- En dan had je het precies over 1 cursus...
Echter: Nu B en W zelf de mond vol hebben over doorstromen vanuit een ID/WIW-baan richting regulier werk, zou men juist de post 'scholingskosten' moeten opvoeren, in plaats van wegbezuinigen! Dat is ook het ergerniswekkende van het geroep van m.n. de VVD als zij het hebben over 'doorstromen': Wel wat roepen, maar beleid ernaast zetten ho maar...
M.a.w.: Doorstromen is de smoes, bezuinigen zodat velen retour de bijstand in gaan, de realiteit...
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 20/12/2002:

VAKBOND HEKELT BEZUINIGING OP MELKERTBANEN

LEEUWARDEN - De ambtenarenbond AbvaKabo is verbijsterd over de vacaturestop voor gesubsidieerde arbeid in de gemeente Leeuwarden. De bond vindt dat Leeuwarden te hard van stapel loopt door Melkertbanen te schrappen, terwijl het najaarsakkoord van sociale partners en kabinet voorziet in nader overleg.
AbvaKabo noemt de stappen van Leeuwarden "overhaast" en "een klap in het gezicht" van de betrokken werknemers.

Volgens regiobestuurder Marike Langebeek staan de bonden en de Vereniging Nederlandse gemeenten op het punt een convenant te sluiten, dat een vacaturestop overbodig maakt.
[Dit is dat 'nader overleg' en in de brief van staatssecretaris Rutte "Aanvullend pakket maatregelen inzake gesubsidieerde arbeid" onder het kopje "Implementatieondersteuning" wordt al gerefereerd aan een 'convenant gesubsidieerde arbeid'.]
"Daarom is de reactie van Leeuwarden op de bezuinigingsplannen van het rijk voorbarig. Wij vinden dat de keuze van de Leeuwarder gemeenteraad om geen overhaaste besluiten te nemen door het college van b. en w. is genegeerd."
[Op dinsdagavond 7 januari 2003 bespreekt de Commissie Welzijn de bezuinigingsplannen van B en W.
Diverse organisaties, waaronder Sportwerk Friesland, houden vlak daarvoor een informatiebijeenkomst voor hun werknemers en besturen van de organisaties waar de medewerkers werkzaam zijn.
Zo is de bijeenkomst van Sportwerk op 7/1/2003 van 18.00-18.40 uur in het gebouw van Sport Fryslan aan het Kalverdijkje 77C en gaat men daarna met z'n allen naar de commissievergadering. Er zal door de gemeente op de valreep wel weer zenuwachtig met de vergaderlocatie geschoven worden zodat op het laatst niemand meer weer waar nu precies wordt vergaderd. Maar wellicht is dat ook de bedoeling... Normaal vergadert de Commissie Welzijn in Kamer 50 van het Bestuurscentrum aan de Groeneweg en bij veel publiek wijkt men normaal gesproken uit naar de kantine van het Stadskantoor, maar wat is normaal bij de gemeente...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 24/12/2002 visten we het volgende stukje uit de rubriek 'Ingezonden':

Wethouder is roomser
dan de paus.

Een Brok Zalm

Nee, een 'Brok Zalm', dat is er niet bij voor mensen met een sterk gesubsidieerde Melkertbaan. Zij moeten het doen met een goedkopere hap.
Zoals de heren willen, moeten ze maar op een houtje bijten die hen voorgehouden wordt door de wethouder. Leuk om pal vóór de feestdagen met zo'n boodschap thuis te komen. Dat de heer Brok roomser is dan de paus, blijkt wel door de maatregelen van zijn 'hoge baas' vervroegd uit te voeren. Dat noem je in de volksmond voor de muziek uitlopen. Met een 'brok in mijn strot', wens ik de wethouder prettige feestdagen.
Eet maar lekker van je welgevulde dis. Je onderdanen in Leeuwarden eten de graten wel.

Leeuwarden. Thijs Kooistra.


Einde ingezonden brief in LC.

Tenslotte: Stel dat iemand een jaarcontract kreeg per 1/1/2002 voor een ID-baan, dan loopt dat contract af op 1/1/2003. Omdat er per onmiddellijke ingang een verbod is ingesteld door B en W op verlenging van de tijdelijke contracten, is zo'n werknemer al over enige dagen werkloos...
Als diegene daarvoor jarenlang in de bijstand zat, voldoet hij/zij voor een WW-uitkering niet aan de 4-uit-5 jaren eis van de WW, maar slechts aan de andere WW-voorwaarde, de 26-uit-39 weken eis.
Overigens wordt ook de WW-regeling verder verslechterd, maar dat even terzijde.
Betrokkene heeft slechts recht op een kortdurende WW-uitkering van een half jaar van 70 procent van het minimumloon.
Daarna rest slechts de bijstand, die dan (we zijn dan 1/7/2003) wellicht is veranderd in de Wet Werk en Bijstand, waarna het circus van reïntegratie weer opnieuw start... Goed voor de werkgelegenheid bij de reïntegratieburo's... Wat een waanzin...

secretaris P.E.L.


Op 20/12/2002 werd inderdaad een convenant gesubsidieerde arbeid afgesloten tussen regering, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en de vakbonden. Van de website van de vakbond ABVAKABO:

CONVENANT STELT GESUBSIDIEERDE ARBEID IN 2003 VEILIG

Dat hebben het kabinet, sociale partners en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vandaag formeel vastgelegd in een convenant.

Het convenant sluit aan op de afspraken die werkgevers, werknemers en kabinet maakten tijdens het najaarsoverleg van 28 november jongstleden. In dit Sociaal Akkoord legden werknemers zich vast op loonmatiging, terwijl het kabinet een belangrijk deel van de voorgenomen verslechteringen voor 2003 terugdraaide.

Zo eisten de vakcentrales dat er onder de Melketiers geen gedwongen ontslagen zouden vallen.
De toezeggingen van het kabinet - zij stellen de budgetten ter beschikking aan de gemeenten - zijn nu in een convenant verder uitgewerkt.
De bezuinigingen op de subsidiebanen komen voor rekening van het kabinet waardoor de gemeenten de vele stadswachten, klassenassistenten en ziekenverzorgenden in dienst kunnen houden.
[M.a.w.: Het niet verlengen van aflopende arbeidscontracten van werknemers in de ID/WIW-regeling is nergens voor nodig. De houding van B en W is vreemd:
Eerst wordt ferme taal uitgeslagen tegen de bezuinigingen. Dat was met name september jl. Zelfs wordt er bezwaar gemaakt tegen de aan Leeuwarden gestuurde subsidiebeschikkingen voor 2003 en er werd gesteld: "Onbehoorlijk bestuur". Vervolgens lijkt het wel of er lichte paniek uitbreekt en holderdebolder kondigen B en W bezuinigingsmaatregelen af, zonder het resultaat af te wachten van het nu afgesloten convenant. Terecht was een raadsmeerderheid daar kwaad over. Als B en W hadden gewacht tot vlak na 22/1/2003 dan zijn de kaarten ook weer geschud voor de Tweede Kamer en was het slagveld beter te overzien geweest, inclusief nadere convenanten ed.]

De partijen die vandaag het convenant ondertekenden roepen een 'aanjaagteam' in het leven. Het team gaat individuele gemeenten en werkgevers voorlichten over het gebruik van de (nieuwe) regelingen rond gesubsidieerde arbeid.
Verder treedt het aanjaagteam corrigerend op naar gemeenten die ondanks het convenant toch mensen ontslaan of vacaturestops instellen.
De gemeenten Leeuwarden en Utrecht begeven zich op dit punt op glad ijs.
[Voor Leeuwarden slaat dat op de vacaturestop en het 'verbod' tot verlenging van tijdelijke arbeidscontracten voor ID-banen en WIW-banen.]


Einde tekst website ABVAKABO. Commentaar tussen [].

zondag 29 december 2002 23:47:57