ARMOE MOET MENSEN AAN HET WERK HELPEN

Over de nieuwe 'Wet X', de Wet Werk en Bijstand.


Verzonden d.d. 21/12/2002 naar mailinglijst 'LIST.BAANLOOS':
'Armoe moet mensen aan het werk helpen'
Uit het decembernummer 2002 van het Amsterdamse werklozenblad MUG.

Ondanks dat een wetsontwerp om te komen tot een nieuwe bijstandswet door de Tweede Kamer 'controversieel' was verklaard, wat betekent dat een deel van de Kamer vindt dat een demissionair kabinet niet zulke ingrijpende zaken moet aanpakken, omdat je daarvoor een 'echt' kabinet moet hebben, heeft het kabinet Balkenende gedaan alsof ze nog gewoon kan doorregeren en heeft het wetsontwerp op 6/12/2002 voor advies naar de Raad van State gestuurd. Tot nu toe was het altijd een 'gentlemans agreement' bij elk demissionair kabinet om onderwerpen die de oppositie controversieel vond, even te laten rusten totdat er weer een nieuwe regering zat. Staatsrechtelijk was dit echter niet afdwingbaar en dat wreekt zich nu, nu m.n. het CDA weer 87 dagen aan de macht heeft geroken...
Volgens sectormanager Oebele Herder van de sociale dienst te Leeuwarden, die deze Wet X zoals hij voorlopig heet al een tijdje in bezit had, was het wetsontwerp nog geheim, maar dat lijkt me onzin. Geheim of niet, kennelijk heeft het blad MUG de Wet X al door de handen gehad en heeft het PEL via derden de wettekst plus de bijbehorende Memorie van Toelichting ook. We zijn bezig e.e.a. te bestuderen. Hieronder alvast een artikel over het wetsontwerp uit het Amsterdamse werklozenblad MUG van december 2002:

WET X: ARMOE MOET MENSEN AAN HET WERK HELPEN

Marco Ploeger

Het kabinet Balkenende heeft een ontwerp gemaakt om de Algemene Bijstandswet te vereenvoudigen. Gemeenten krijgen voortaan volledige financiële verantwoordelijkheid. Alle bijstandsgerechtigden moeten zo snel mogelijk aan het werk.
Wie werk weigert, moet dat direct in de portemonnee voelen middels een korting op de uitkering.
De Cliëntenraad kon ternauwernood kritische kanttekeningen plaatsen. Daar heeft het kabinet eigenlijk geen tijd voor.
[M.i. wil het demissionaire kabinet de wet er nog voor de verkiezingsdag doorheen drukken. Laten we hopen dat de Raad van State collectief de griep krijgt...]

Gemeenten worden volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet en voor de financiële consequenties van die uitvoering.
De nieuwe wet, aangeduid met de mysterieuze benaming: 'wet X', moet in plaats komen van de Algemene bijstandswet, de IOAW, de IOAZ, de WIW en het besluit ID-banen.
[De IOAW waarvan minister De Geus van sociale zaken zei dat dat de uitkering was die gedeeltelijk arbeidsongeschikten zouden krijgen, toen hij aanvankelijk wat zat te draaien over de uitgelekte nieuwe concept-wet WAO, toen de SP hem daarover aanviel, bestaat dus straks niet eens meer... De IOAW is even hoog als de Abw, maar men hoeft in de IOAW de eigen woning niet 'op te eten'.]

Het betekent meer beleidsvrijheid voor gemeenten, bijvoorbeeld voor het behoud van gesubsidieerde banen.
[Er wordt fors bezuinigd op de ID/WIW-banen en alle ID-banen die er in de toekomst nog zijn, worden uitsluitend tijdelijke banen. De huidige slag om de Leeuwarder ID/WIW-banen waarvan er zo'n 263 stuks nu alvast maar door wethouder Brok en het College van B en W worden wegbezuinigd, wordt op dinsdagavond 7 januari 2003 voortgezet in de commissie Welzijn.]
De wetswijziging is ook goedkoper voor de gemeenten. Er komen minder regels, minder rapportageverplichtingen en minder administratieve lasten. Toch lopen gemeenten ook meer risico met deze plannen.
Als het bijvoorbeeld slechter gaat met de economie en de werkloosheid neemt toe, dan moeten de gemeenten zelf het geld voor de uitkeringen ophoesten.
[Dat zou bv. gezien het verdonderjagen van geld in Leeuwarden - voor de sloop en nieuwbouw in de Vegelinbuurt wordt bv. de Algemene Reserve van Leeuwarden fors aangesproken - bij een stijgend aantal mensen in de bijstand, wat niet denkbeeldig is gezien de economische ontwikkelingen, kunnen betekenen dat Leeuwarden alleen om een deel van de bijstandsuitkeringen te kunnen betalen, zo nu en dan een greep moet doen in die Algemene Reserve...]

Gemeenten krijgen een budget dat onderverdeeld is in een 'werkdeel' en een 'inkomensdeel'. Het werkdeel is bestemd voor reïntegratie.
Wat de gemeente daarvan overhoudt, moet terug naar de staatskas.
Het inkomensdeel is bestemd voor de uitbetaling van uitkeringen.
Wat de gemeente daarvan overhoudt, mogen ze houden.
Wat ze tekortkomen, moeten ze zelf aanvullen.
[Het wordt in feite één fonds met daartussen een sluis die maar naar één kant open kan, nl. van een budgetoverschot op de bijstandsuitkeringen naar het werkdeel, maar niet andersom. In het theoretische geval dat het fondsdeel 'uitkering' een overschot heeft, is het daarom m.i. slimmer om, hoe vreemd dat ook lijkt, dit maar geoormerkt te parkeren in de Algemene Reserve voor het geval dat het fondsdeel 'uitkering' ontoereikend is. Want het is wel zo en blijft zo, dat de gemeente wel gehouden is de bijstandsuitkering van iemand te betalen als hij/zij daar recht op heeft en niet kan zeggen: "Sorry, ons budget is op..."]

Er worden door het rijk geen eisen meer gesteld aan de uitvoering van de bijstandswet. De hoogte van de normuitkering (vijftig procent van het wettelijke minimumloon) blijft gehandhaafd. Maar daar is alles mee gezegd.
In het huidige stelsel hebben alleenstaanden en eenoudergezinnen recht op wettelijk gemaximaliseerde toeslagen.
Dat recht vervalt. De gemeente kan dus in de toekomst besluiten de hoogte van de toeslag naar beneden te schroeven als ze daar aanleiding toe ziet.
[Dit is een punt waar de wettekst niet zo helder over is. Zullen we verder proberen uit te puzzelen. Overigens is het nu ook al zo dat een gemeente de toeslag kan verlagen als ze vindt dat daar aanleiding toe is en tot nu toe was die aanleiding dan de fictie dat iemand zijn/haar bestaanskosten wel met anderen kan delen, bv. kamerbewoners of bewoners van woongroepen. Het zou kunnen dat nog strakker wordt gekeken of iemand wel echt, echt, echt en helemaal echt alleenstaande is of een eenoudergezin vormt.]

Het recht op inkomensaanvullende maatregelen komt te vervallen. Er komt wel een regeling voor mensen die vijf jaar onafgebroken in de bijstand zitten.
Er komt een algemene verplichting voor bijstandsgerechtigden om werk te aanvaarden.
[Men gaat veel strakker worden m.b.t. 'rustplannen', tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht ed. Dus vooral de mensen die in de huidige Abw in fase 3 en 4 zijn ingedeeld voor wat betreft de 'afstand tot de arbeidsmarkt' zal het leven zuur worden gemaakt. De gemeente kan straks veel sneller dan nu besluiten om bij wijze van sanctie de uitkering drie maanden te korten, dan nu.]

Het wetsvoorstel was eigenlijk op 16 oktober door de Tweede Kamer stilgelegd. Het is als controversieel bestempeld tot er een nieuw kabinet is. Balkenende en de zijnen regeren echter onverdroten voort. Het wetsontwerp is nog voor het kerstreces doorgestuurd naar de Raad van State, het adviesorgaan voor de regering.
Staatssecretaris Rutte wil de nieuwe wet per 1 januari 2004 laten ingaan.
De Landelijke Cliëntenraad, de Sociale Alliantie en het Landelijk Overleg Uitkeringsgerechtigden zijn uiterst verbolgen over deze gang van zaken.

Er is nooit over het voorstel gesproken in de Tweede Kamer, terwijl het inmiddels een uitgewerkt wetsvoorstel is. In een brief aan de minister-president geven ze aan dat ze vrezen voor de rechtszekerheid van mensen in de bijstand. Niet alleen doordat gemeenten het recht krijgen uitkeringen te verlagen, maar ook doordat de inkomensondersteunende regelingen komen te vervallen.

De tekst van de brief is te vinden op: www.sjakuus.nl.


Einde artikel uit blad MUG. Commentaar tussen [].