UITGELEKTE WAO-PLANNEN DESASTREUS!
Tekst uitgelekte brief ambtenaar
DE GEUS GOOIT ONGEVRAAGD WAO-STUK IN PRULLENBAK


Van de website van de SP d.d. 16/12/2002:
'Uitgelekte WAO-plannen desastreus!' plus
uitgelekte brief van ambtenaar plus
ANP-bericht van 17/12/2002: 'De Geus gooit ongevraagd WAO-stuk in prullenbak'


De SP kwam onlangs op een verkiezingsbijeenkomst in Haarlem, naar buiten met geheime stukken over de WAO. Hieraan werd door ambtenaren al sinds september 2002 gewerkt... Via de TV-rubriek Den Haag Vandaag kwam naar buiten aan wat voor soort schandalige plannen de ambtenaren in Den Haag werken. Zij spraken op bovengenoemde verkiezingsbijeenkomst met lijsttrekker Jan Marijnissen, die de uitgelekte stukken aan de camera toonde. Van de SP-website d.d. maandag 16/12/2002:

UITGELEKTE WAO-PLANNEN DESASTREUS!

16-12-2002 - De SP heeft de hand weten te leggen op vertrouwelijke plannen van het kabinet om de WAO in haar bestaande vorm af te breken. SPÄfractievoorzitter Marijnissen reageert furieus:
"We hebben al heel wat afbraakplannen langs zien komen, maar dit wordt oorlog met de werknemers."

Het nieuwe voorstel is een terugkeer naar de situatie van vóór 1967, het jaar waarin de oude Ongevallenwet werd vervangen door de WAO, het sluitstuk van de opbouw van het sociale stelsel. SP-fractievoorzitter Marijnissen kreeg de documenten toegespeeld:
"Dit is verbijsterend, de afbraak van de WAO wordt nu wel heel rigoureus ter hand genomen."
Marijnissen wil onmiddellijk uitleg van minister De Geus en naar aanleiding daarvan mogelijk een debat.

De verandering in dit wetsvoorstel is tweeledig. Er wordt een "risque professionel" ingevoerd: de gevolgen van arbeidsongeschiktheid zijn alleen nog verzekerd als die direct bewijsbaar door het werk zijn ontstaan. De artikelen in het burgerlijk wetboek die de aansprakelijkheid van werkgevers regelen, worden voor wat betreft dit wetsvoorstel terzijde gesteld. Aanspraken op werkgevers buiten de uitkering om, bijvoorbeeld voor smartengeld of een aanvulling tot het laatst verdiende loon, zullen niet meer mogelijk zijn, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werkgever. Procedures als van het Bureau Beroepsziekten van de FNV, die de laatste tijd met succes gevoerd worden, kunnen in de prullenmand.

Het geheime document wordt begeleid door een instructie om over het onderwerp niet naar buiten te treden voor 22 januari. Er staat dat de minister "niet het risico van verkeerde publiciteit voor de verkiezingen wil lopen".
Dat dit verzoek dringend is, mag duidelijk zijn:
"Geen heisa, aldus de minister. Waarvan akte."

CDA en VVD hebben verklaard het regeerakkoord van de afgelopen zomer tot inzet van de verkiezingen te maken. Volgens de WAO-plannen in het regeerakkoord, die zijn gebaseerd op het SER-advies, zou 60% van de instroom worden uitgesloten. Dat SER-advies wordt nu echter geheel terzijde geschoven. Als de nieuwe plannen worden doorgevoerd, kan 80% of meer van de huidige instroom geen aanspraak meer maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In het regeerakkoord is met geen woord gerept over afschaffing van het risque sociale en de invoering van de risque professionele.

Lodewijk de Waal noemde de plannen van het demissionaire kabinet zoals ze in het regeerakkoord stonden al asociaal en wilde daar niet aan meewerken.
"Invoering van dit wetsontwerp zal oorlog betekenen met de werknemers," zegt Marijnissen.
"Tijdens de begrotingsbehandeling zei minister De Geus dat niemand hoefde te twijfelen aan het sociale gezicht van het CDA. Dat sociale gezicht wordt nu getoond."


Einde 1e bericht van SP-website.

Zoals in het bericht gezegd: Bij het wetsontwerp, wat overigens op de SP-website in zijn geheel is neergezet, zat ook een brief van een van de ambtenaren waar in stond dat er vooral niks mocht uitlekken tot aan de verkiezingsdag op 22/1/2003.
De brief suggereert ook dat minister De Geus wel degelijk op de hoogte is van het feit dat wordt gewerkt aan dit wetsontwerp.
Hieronder de tekst van de uitgelekte ambtelijke brief:Begeleidende brief bij de uitgelekte wettekst WAO

Beste mensen,

De minister heeft tijdig gereageerd op onze nota (SV/A&L/02/94000).

Opvatting van de minister is dat hij bij de risque professionnelverzekering niet het risico van verkeerde publiciteit voor de verkiezingen (22 januari a.s.) wil lopen.
Toegestaan zijn informele bilaterale contacten met externen, doch geen sessie en geen heisa, aldus de minister.
Waarvan akte.

Jullie hebben inmiddels het eerste concept van een deel van de memorie van toelichting en een eerste opzet van een wettekst van de risque professionnelverzekering ontvangen. Deze beide stukken zullen in het coördinatorenoverleg van aanstaande dinsdag (SV/WBJA/R&A/W&I) worden besproken, in verband met het kerstreces lijkt het niet zinnig om nog in december een vergadering van de werkgroep risque professionnel te plannen. Wel wil ik alvast aankondigen dat in de tweede week van januari a.s. een dergelijke bijeenkomst zal worden belegd. Zodra de uitkomsten van het coördinatorenoverleg bekend zijn zal een exacte datum worden geprikt.

Ik hoop jullie hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

xxx

Hierbij de eerste concept wettekst en toelichting zoals die in het coördinatorenoverleg WAO besproken wordt. Voor een deel zijn jullie opmerkingen op vorige stukken verwerkt, voor een ander deel nog niet. We zijn namelijk zoals je zult zien nog lang niet klaar. De verdere uitwerking hangt af van de reacties van het coördinatorenoverleg, van de vraag of we met het wetsvoorstel naar buiten mogen, etc.

Kijk hiernaar en communiceer suggesties, problemen en aanvulling met xxx of mij.


Einde tekst brief ambtenaar SoZaWe in Den Haag van SP-website.

Het bovenstaande sloeg in als een bom. Ontkennen dat aan het einde van de hele WAO-verzekering werd gewerkt, kon niet meer. Duidelijk was dat de WAO maar weg moest en dat de regering terug wil naar de oude Ongevallenwet. Dat ook voor 'oude gevallen' dus mensen die nu in de WAO zitten.
Het wetsontwerp wat ik bekeken heb, bevat nl. ook geen overgangsbepalingen of wettekst waaruit blijkt dat e.e.a. alleen voor nieuwe situaties van toepassing is, wat overigens al schandalig genoeg zou zijn. Uit paragraaf 2 artikel 9 van de wettekst blijkt dat ook alle mensen die voor 80-100 procent arbeidsongeschikt zijn of worden verklaard, te maken krijgen met de vraag:
Is de arbeidsongeschiktheid op het werk ontstaan of daarbuiten? Heeft de arbeidsongeschiktheid niets met het werk te maken (de advocaten wrijven zich al in de handen...) dan krijg je ook dan geen WAO, volgens de concept-wet....

Op 17/12/2002 kwam het ANP met het volgende bericht:

Toevoeging 17 december:

Het ANP verspreidde dinsdagmiddag 17 december het volgende bericht:

De Geus gooit ongevraagd WAO-stuk in prullenbak

DEN HAAG (ANP)

Minister De Geus van Sociale Zaken heeft dinsdag een ongevraagd ambtelijk stuk over de herinvoering van een 'risque professionel' in de WAO in de prullenbak gegooid. De verantwoordelijke ambtenaren hebben de wind van voren gekregen. De Geus heeft dat dinsdag desgevraagd gezegd.

Hij reageerde op uitlatingen van SP-leider Marijnissen. Die beschikt over een uitgelekte versie van het gewraakte stuk. Later op de dag spreekt de Kamer op verzoek van Marijnissen met De Geus over de kwestie. Aanvankelijk ontkende het departement van Sociale Zaken het bestaan van het stuk. Een risque professionel (alleen een WAO-uitkering bij arbeidsongeschiktheid die rechtstreeks door het werk is veroorzaakt) zou slechts overwogen worden voor een beperkte groep gedeeltelijk arbeidsongeschikten, omdat internationale verplichtingen dit onvermijdelijk zouden maken.
[De smoes van De Geus was dat die groep dan recht had op IOAW. Maar het wetsontwerp voor de nieuwe bijstandswet, ofwel Wet X, die op 6/12/2002 voor advies naar de Raad van State ging, gaat er van uit dat er helemaal geen IOAW meer bestaat...
Diverse wetten worden daarin namelijk ineengeschoven tot een soort nieuwe bijstand, die nog veel strenger is dan nu het geval is.]

Maar in de loop van dinsdag ontdekte De Geus dat ambtenaren wel degelijk een ontwerp-wetsontwerp hadden gemaakt waarin het risque professionel de basis van de WAO zou vormen.
Dat zou neerkomen op een terugkeer naar de situatie voor 1967, het jaar waarin de WAO werd ingevoerd.
De Geus is boos dat dit heeft kunnen gebeuren.
"Een risque professionel is in strijd met het regeerakkoord en ook met mijn eigen opvattingen."
Volgens de CDA-bewindsman had het stuk nooit tot stand mogen komen.
"Dit is eens maar nooit weer. Als dit nog eens gebeurt verlies ik het vertrouwen in de betreffende ambtenaren."
[Dit was de enige manier hoe minister De Geus (CDA) van sociale zaken zich hier weer uit kon praten... Ja, hij ZEGT dat het stuk de prullenbak inging, hij ZEGT dat hij boos is op deze ambtenaren. Het zal wel...
Wedden dat na 22 januari a.s. het stuk gewoon weer uit de la wordt gehaald en toch weer plotseling bij de kabinetsformatie wordt betrokken?
Daar zijn namelijk per definitie CDA-ers nooit te goed voor...
Maar stel, ik zeg stel, dat de ambtenaren dit toch op eigen houtje maakten, wat bezielde hen dan eigenlijk? Posthuum kadootje voor Fortuijn onder het motto: "Pim zou het zo gewild hebben?!"
Ik wil maar zeggen:
Kijk verdomd goed uit op wat en wie je gaat stemmen op 22/1/2002...
Stemmen is niet een vrijblijvend geintje!]


Einde ANP-bericht. Commentaar tussen [].