ID-BANEN EN WIW-BANEN LIJKEN DOOR TE GAAN IN 2003


Uit de Leeuwarder Courant van wo. 4/12/2002:
"Melketiers blijven met extra geld aan het werk" en:
Uit de Volkskrant van do. 5/12/2002:
"170 Miljoen euro voor omzetten Melkertbanen" en:
Gedeelte uit de 'Vierbondenbrief' van 2/12/2002 van vier vakbonden over met name het resultaat van het Najaarsoverleg m.b.t. gesubsidieerde arbeid en:
Uit de Leeuwarder Courant van wo. 4/12/2002:
"Weer kerstbonus voor subsidiebanen" en:
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 3/12/2002:
"Miljoenenstrop door Melkertbaan dreigt"


Eindelijk wordt het wat duidelijker wat de laatste besluiten zijn geweest in Den Haag over de toekomst van de gesubsidieerde ID-banen en WIW-banen in 2003 en wat er hierover uit het Najaarsakkoord kwam tussen kabinet en werkgevers en vakbonden.
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 4/12/2002:

MELKETIERS BLIJVEN MET EXTRA GELD AAN HET WERK

DEN HAAG (GPD) - Het kabinet trekt EUR 30 miljoen uit om te voorkomen dat bezuinigingen op Melkertbanen leiden tot ontslagen. Dat zal staatssecretaris Mark Rutte van sociale zaken vandaag aan de Tweede Kamer melden.

Op de begrotingen van Volksgezondheid, Onderwijs en bij de kinderopvang wordt respectievelijk EUR 13 miljoen, EUR 14 miljoen en EUR 2 miljoen vrijgemaakt. Met dit geld kunnen mensen die nu nog een gesubsidieerde baan hebben, in vaste dienst komen.
[Maar dat geldt dan alleen voor mensen met gesubsidieerd werk in die sectoren?]
Oppositiepartij PvdA reageert voorzichtig positief.
"De neergaande lijn dat mensen met een Melkertbaan in de bijstand dreigden te verdwijnen, lijkt hiermee gekeerd. Voorlopig, want dat extra geld komt er vooralsnog alleen voor volgend jaar", zegt kamerlid Jet Bussemaker.
[Vermoedelijk heeft het extra geld vooral te maken met de a.s. verkiezingen en is het bedoeld om de oppositie een argument tegen het kabinet uit handen te slaan. Kortom: We moeten vaak verkiezingen houden...]

In het najaarsakkoord heeft het kabinet onlangs met werkgevers en werknemers afgesproken dat er EUR 170 miljoen beschikbaar is om meer banen aan de onderkant van de markt te creëren.
Van dat bedrag wordt EUR 80 miljoen door het kabinet vrijgemaakt en EUR 90 miljoen door de sociale partners.
[Dit is m.i. wel een goed idee: Vanaf minimumloon tot aan de laagste lonen in de onderste CAO-schalen zit nog een heel stuk wat je ook zou kunnen invullen. De gewone CAO's zouden in feite op het minimumloon moeten beginnen en dan moeten doorlopen tot aan het huidige einde van de loonschalen. Bijkomend voordeel is dat op de werkvloer het verschil ook verdwijnt tussen de 'gewone' werknemers en de mensen met een ID-baan of WIW-baan en men onder dezelfde CAO valt.]

Rutte wil het aantal gesubsidieerde Melkertbanen (ook wel id-banen en wiw-plaatsen genoemd) op termijn met achtduizend verminderen.

De banen moeten voortaan ingezet worden als tijdelijke werkplek voor moeilijk bemiddelbare mensen, als opstap naar vast werk.
[Nadeel voor organisaties die niet in staat zijn om regulier vast werk te scheppen, is dat iemand dan steeds maar ergens tijdelijk is. Als de inhoud van het werk zich ervoor leent zouden die organisaties eigenlijk zelf loonkostensubsidie moeten krijgen, mits ze niet concurrentievervalsend zijn, om zo'n tijdelijke baan om te zetten in vast werk.]
Gemeenten verdelen deze gesubsidieerde werkplekken over instellingen als scholen, kinderopvang, ziekenhuizen en theaters.


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Over die 170 miljoen euro uit het najaarsakkoord meldt de Volkskrant van donderdag 5/12/2002 in een klein bericht:

170 Miljoen voor omzetten Melkertbanen

DEN HAAG - Werkgevers kunnen in 2003 en 2004 subsidie krijgen voor het omzetten van tienduizend Melkertbanen in gewone banen. Het ministerie van Sociale Zaken stelt daarvoor 170 miljoen euro beschikbaar, zeventienduizend euro per baan. Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. (ANP)
[Ik vraag me af of dat ook geldt voor organisaties die nu zelf nog geen werkgever zijn, maar bv. via detachering of via een 'overeenkomst tot aanneming van werk' daar op een werkplek zijn gekomen.]


Einde bericht uit de Volkskrant. Commentaar tussen [].

Om de zaak nog wat duidelijker te krijgen, hieronder een stukje uit een Nieuwsbrief van ABVAKABO, AOB, FNV KIEM en NPB van 2/12/2002 over het resultaat van het najaarsoverleg op 28/11/2002:

Wat is het resultaat?

Tijdens het najaarsoverleg hebben sociale partners een akkoord bereikt over loonmatiging, spaarloon, langdurige minima en de gesubsidieerde arbeid. Over de gesubsidieerde arbeid is het volgende besproken:

* Baanzekerheid voor 2003 voor alle mensen die nu een gesubsidieerde baan hebben

* Omzetten van 10.000 gesubsidieerde banen in reguliere banen

* Modernisering van het stelsel van gesubsidieerde arbeid

Is het nu zeker dat er geen gedwongen ontslagen vallen, en dat er 10.000 banen worden omgezet? Bijna. Tijdens het overleg is dit wel besproken, en hebben partijen de intentie uitgesproken dat u uw baan behoudt. Maar in het akkoord staat dit niet zwart op wit. Deze harde afspraken moeten namelijk nog gemaakt worden met de gemeenten.
Namens de gemeenten moet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een convenant afspreken met het kabinet en de vakbeweging. Daarin moet de garantie staan dat er geen gedwongen ontslagen vallen, en er 10.000 banen regulier gemaakt worden. Deze afspraken gelden dan voor 2003.

Wat betekent dat voor u?

ABVAKABO FNV is tevreden met het najaarsakkoord: we hebben er voor 2003 het maximaal haalbare uitgehaald. Maar we zijn er nog niet. Ten eerste moet het convenant met de VNG nog worden opgesteld en ondertekend. ABVA KABO FNV zit daarvoor aan tafel. Ten tweede bent u dan (als alles goed gaat) slechts voor 2003 zeker van uw situatie.
Wat er daarna gebeurt, is volstrekt niet duidelijk.
Daarover wordt in 2003 verder gepraat, door ABVAKABO FNV, het kabinet, de Tweede Kamer, de gemeenten en de WIW-werkgevers.
[Op dat moment zit er ook een nieuw kabinet en het is helemaal afwachten welke politieke 'kleur' dat dan heeft.]


Einde citaat uit de Vierbondenbrief van 2/12/2002 uit Zoetermeer. Commentaar tussen [].

Verder nog een plaatselijk bericht uit de Leeuwarder Courant van woensdag 4/12/2002:

WEER KERSTBONUS VOOR SUBSIDIEBANEN

LEEUWARDEN - Mensen die in Leeuwarden werken in een subsidiebaan krijgen opnieuw een kerstuitkering van EUR 136. De gemeente maakt er EUR 50.000 voor vrij. Burgemeester en wethouders hebben dat gisteren besloten. Alleen VVD-wethouder Arno Brok was tegen. Hij vindt het verkeerd om extra geld uit te geven, nu de toekomst van deze zogeheten WIW-banen ter discussie staat.
[Wethouder Brok heeft sociale zaken en additionele werkgelegenheid in portefeuille.]

De regering wil een einde maken aan de subsidiebanen. Enkele grotere gemeenten, waaronder Leeuwarden, willen de banen behouden maar moeten ze dan waarschijnlijk zelf financieren.
De EUR 50.000 die nu opgaat aan de kerstgift, zal dan nog hard nodig zijn.
[Maar volgens bovenstaande berichten gaat het in 2003 toch weer anders. Enerzijds kan ik me bij de bezwaren van Brok wel iets voorstellen, anderzijds waren er werkgevers die hun reguliere werknemers een kerstpakket gaven of wat geld maar hun ID-baners en WIW-ers kregen niks... Dat komt heel raar over en onderstreept hun positie als 'tweederangs werknemers'. Wat dat betreft is het goed dat de gemeente Leeuwarden zelf een gebaar maakt en die 50.000 euro lijkt wel veel, maar is het niet: Er zal volgens de Volkskrant t.z.t. 17.000 euro subsidie per baan gegeven worden voor het omzetten van gesubsidieerd werk in regulier werk. Je zet er dus dan op eigen kracht als gemeente precies 3 banen mee om. Overigens vermoed ik dat die kerstbonus alleen wordt gegeven aan mensen die bij de Leeuwarder Stichting Werkwijzer in dienst zijn of bij de BV Sport of de Stichting Stadswachten, maar niet aan bv. mensen die werknemer zijn van Stichting Sportwerk Friesland. Je zou je kunnen voorstellen dat de gemeente voor die werknemers van hen die een werkplek in Leeuwarden hebben, ook dat geld doorsluist naar Stichting Sportwerk, maar of dat geld dan wordt doorgegeven aan die werknemers? Gezien onze ervaringen met hen twijfel ik aan dat laatste...]


Einde tweede LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte nog een bericht uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 3/12/2002, vermoedelijk ontstaan n.a.v. opmerkingen door wethouder Brok in de vergadering van de Commissie Welzijn op 2/12/2002, waar een voorstel werd behandeld om ID-banen en WIW-banen voortaan niet meer toegankelijk te maken voor mensen vanuit de WW of d WAO en voor NUGGERS. Dat laatste is ambtenarenjargon voor "Niet-uitkeringsgerechtigden", bv. herintredende gehuwde vrouwen ed.
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 3/12/2002:

MILJOENENSTROP DOOR MELKERTBAAN DREIGT

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden neemt maatregelen om de dreigende miljoenenstrop met de Melkertbanen het hoofd te kunnen bieden.
Wethouder Arno Brok (VVD) vreest dat 250 van de ruim 1100 banen zullen verdwijnen door de kabinetsplannen voor gesubsidieerde werkgelegenheid.
[Zie echter ook het eerste bericht: "Melketiers blijven met extra geld aan het werk". Maandag 2/12 jl. was dat wellicht nog niet bekend?]

De betrokken werkers zullen goeddeels terugvallen op de bijstand, die niet langer volledig door het rijk zal worden vergoed.
[Nu ook al niet, maar de regering wil zowel de financieringssystematiek van de bijstand als de bijstandswet zelf grondig wijzigen. Naar wat wij hier over hoorden, ligt het concept al als 'dossier x' bij de Sociale Diensten en is de wijziging veel ingrijpender dan de vorige grote wijziging in de bijstandswet, midden negentiger jaren. Het gaat om verregaande verslechteringen! Qua betalingen door het rijk aan de gemeenten komt het er op neer dat de gemeenten veel sneller dan nu zelf opdraaien voor de kosten van de bijstandsuitkeringen bij toename van het aantal mensen in de bijstand.]
Brok blijft ageren tegen de plannen van staatssecretaris Rutte.
"Die pakken voor Leeuwarden desastreus uit." Omdat de stad de gevolgen niet kan ontvluchten, zal de wethouder over twee weken toch met voorstellen komen die de dreigende strop zoveel mogelijk moeten beperken. Tegelijk houdt de gemeente de bezwaarschriften tegen Rutte's magere subsidietoekenningen staande.
[Bij geruchte hadden wij al gehoord, dat de gemeente het rijk had gedagvaard o.i.d. Dat is dus wat overdreven:
Het gaat om bezwaarschriften tegen de hoogte van het voor gesubsidieerde werkgelegenheid toegekende rijksgeld.
De gemeente zou hier zelf wat meer publiciteit aan moeten geven om wat druk uit te oefenen en het is te hopen dat men bijvoorbeeld via de VNG ook andere gemeenten heeft ingelicht over deze stappen: Goed voorbeeld doet goed volgen...]


Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].