Wijziging van de:
Verordening Declaratieregeling minima Leeuwarden.
Betreft jaar 2003.


Tekst uit gemeentelijke rubriek 'Aan de Grote Klok' in blad 'Huis aan Huis' van wo. 27/11/2002.


Hieronder de tekst van een bekendmaking van de gemeente Leeuwarden in haar rubriek 'Aan de Grote Klok' in het blad 'Huis aan Huis' van woensdag 27/11/2002. Het gaat om een wijziging per 1 januari 2003 van de "Declaratieregeling minima Leeuwarden". Deze is van belang voor inwoners van de gemeente Leeuwarden met een minimuminkomen.
Hieronder volgt de letterlijke tekst van de bekendmaking:


DIVERSE BEKENDMAKINGEN

WIJZIGING VAN DE VERORDENING DECLARATIEREGELING MINIMA LEEUWARDEN

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken bekend dat gedurende drie maanden in de hal van het stadskantoor, aan het Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden, voor een ieder ter inzage ligt een exemplaar van de raadsbesluiten d.d. 13 mei 2002, nr. 12974 en d.d. 18 november 2002, nr. 26039.
Deze besluiten hebben betrekking op een wijziging van de Verordening Declaratieregeling minima Leeuwarden.
De gewijzigde verordening treedt in werking op 1 januari 2003.

De Declaratieregeling minima Leeuwarden is als experiment op 1 januari 1999 ingevoerd. De regeling heeft als doel om de maatschappelijke participatie van burgers met een minimuminkomen te bevorderen door het verstrekken van een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt op twee manieren verstrekt.
Vóóraf, in de vorm van tegoedbonnen, het zogenaamde vouchersysteem. En achteraf, op basis van de reële kosten, het zogenaamde declaratiesysteem.
Bij de invoering van de Declaratieregeling is gesteld dat de mate waarin deze regeling effectief blijkt te zijn de voortzetting van de regeling zal bepalen. Het onderzoek naar de effectiviteit van de Declaratieregeling is in 2002 afgerond.

Geconcludeerd is dat de regeling succesvol is maar de effectiviteit kan worden vergroot door de regeling op een aantal onderdelen aan te passen of aan te scherpen. De belangrijkste aanpassingen zijn een éénmalige verhoging met 15% van de tegemoetkoming, de jaarlijkse indexering van de tegemoetkoming en een uitbreiding van het voorzieningenpakket.
Het wordt nu ook mogelijk om een tegemoetkoming in de abonnementskosten voor de krant, tijdschrift, internet en telefoon te ontvangen.

Vanwege deze aanpassingen is een wijziging van de Verordening Declaratieregeling minima Leeuwarden noodzakelijk.

Hoogte tegemoetkoming in 2003

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken bekend dat de hoogte van de tegemoetkoming van de Declaratieregeling minima Leeuwarden in 2003 EUR 54 per persoon bedraagt.
In het kader van het vouchersysteem kunnen de arrangementen maximaal +10% afwijken van bovengenoemd bedrag.

Aanbod van voucherarrangementen in 2003

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken bekend dat, in overleg met de cliëntenraad, in 2003 de volgende voucherarrangementen worden aangeboden.

* sportarrangement;
zwemkaarten voor alle leeftijden
* cultuurarrangement;
theater-, concert- en bioscoopbonnen
* Mobiel 1;
45-strippenkaarten
* Mobiel 2;
15-strippenkaarten "reductietarief"
* Mobiel 3;
nationale fietsbonnen

De tekst van de raadsbesluiten en van de verordening Declaratieregeling minima Leeuwarden zijn tegen betaling te verkrijgen bij de centrale balie in de hal van het Stadskantoor.

Voor nadere informatie over de Declaratieregeling minima Leeuwarden en aanvraagformulieren kunt u terecht bij de voorlichters van Sociale Zaken, telefoonnummer 058 2977760.
De voorlichters zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.


Einde tekst bekendmaking van burgemeester en wethouders gemeente Leeuwarden.

Opmerking: De bovenstaande tekst is NIET opgesteld door Vereniging P.E.L. en valt buiten onze verantwoordelijkheid. Vereniging P.E.L. kan niet garanderen dat de daadwerkelijke uitvoering van de Declaratieregeling correct verloopt of dat daadwerkelijk altijd aanvraagformulieren bij de balie van het Stadskantoor verkrijgbaar zijn.
Op de tekst van bovengenoemde bekendmaking kan geen beroep worden gedaan bij problemen m.b.t. de regeling.
Alleen de letterlijke tekst van de Verordening zelf heeft rechtskracht.
Bel eventueel bij problemen ons Klachtenspreekuur: 058-2671636 of stuur ons een e-mail: root@pel.xs4all.nl
Schrijven kan ook: Stuur dan een briefje naar Klachtenspreekuur Vereniging P.E.L., postbus 2602, 8901 AC, Leeuwarden.
Mocht u in voorkomende gevallen een schriftelijke reactie van de gemeente hebben ontvangen of andere stukken die relevant zijn, stuur dan s.v.p. daarvan een kopietje mee en vermeld ook uw telefoonnummer. Wij nemen dan kontakt met u op.


Secretariaat Ver. P.E.L.