Eigen bericht

LEEUWARDEN 9-9-2000 Het Platform Uitkeringsgerechtigden Friesland (P.U.F.) waarin een groot aantal organisaties samenwerken op het gebied van uitkeringen, houdt op 25 september a.s. een discussiemiddag over het anonieme klikken. D.w.z. mensen die een uitkering hebben anoniem aangeven bij de uitkeringsinstantie wegens (z.g.) 'steunfraude.
Wij ontvingen hierover van hen de volgende uitnodiging:


PLATFORM UITKERINGSGERECHTIGDEN FRIESLAND
Keetwaltje 1 8921 EV LEEUWARDEN tel & fax. 058-2169331

Aan: de PUF leden

Beste mensen,

Op 25 september hebben we politici uitgenodigd voor een discussie-middag over het anonieme klikken. Inmiddels hebben een aantal landelijke politici en provinciale politici al toegezegd aan deze bijeenkomst deel te nemen.
Plaatselijke politici hebben nog niet toegezegd. Wij willen jullie daarom vragen je eigen wethouder en beleidsambtenaar attent te maken op deze bijeenkomst en hem/haar uit te nodigen. De onderstaande brief is al aan alle wethouders, directeuren en cliëntenraden verstuurd.

Groetjes,

Namens de werkgroep,

Harry van der Snee


Leeuwarden,6 september 2000

Aan: De leden van de Tweede Kamer van de vaste commissie voor Sociale Zaken, Wethouders van Sociale Zaken en beleidsambtenaren van de Friese gemeenten, Leden van de Friese Provinciale Staten, Deelnemers van cliëntenraden en uitkeringsgerechtigdenorganisaties

Betreft : Uitnodiging Bijeenkomst "Laat het Klikken !!!!" op maandag 25 september a.s. van 13.30 uur tot 16.30 uur in "De Open Hof" aan de Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden.

Zeer geachte heer, mevrouw,

Het Platform Uitkeringsgerechtigden Friesland (PUF) heeft in de afgelopen drie jaar op verschillende manieren het anonieme klikken bij fraudebestrijding ter sprake gebracht. De uitkeringsorganisaties vinden dat anoniem klikken door formeel overheidsbeleid wordt gestimuleerd, niet kan.
Tijdens een presentatie van de activiteiten van het PUF voor Friese Statenleden, lieten ervaringsdeskundigen zien hoe klikken in de praktijk werkt, wat het met mensen doet. De boodschap was indringend.
Het leidde tot een fundamentele discussie over de politieke consequenties.
De aanwezige Statenleden van het CDA, de FNP, de PvdA en Groen Links waren unaniem van mening, dat anoniem klikken gestimuleerd door de overheid, niet kan. Met deze Statenleden is afgesproken de plaatselijke en landelijke politici voor een breed debat uit te nodigen: de landelijke politici omdat zij verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgeving op dit gebied, en de plaatselijke politici, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het anti-fraudebeleid.

Inmiddels hebben de Tweede Kamerleden mevrouw A. van de Hoek (PVDA), mevrouw S. Noorman-Den Uyl (PVDA), mevrouw G. Verburg (CDA) en de heer J. de Wit (SP) toegezegd aan deze gespreksronde mee te doen. Ook de Provinciale Statenleden zullen deze bijeenkomst bijwonen.

Het programma van deze dag is als volgt:

13.00 uur Opening zaal, koffie
13.30 uur Opening door de dagvoorzitter, Harry van der Snee
13.45 uur 'Laat het klikken' een presentatie van ervaringsdeskundigen
14.00 uur Reacties van politici
15.00 uur Alternatieven van uitkeringsgerechtigden
15.30 uur Huiswerk voor politici
16.00 uur Afsluiting

Met vriendelijke groet,

Anita Andriessen (Statenlid Fryslân)
Harry van der Snee (Platform Uitkeringsgerechtigden Fryslân)

N.B.: U kunt zich telefonisch opgeven bij PUF
Einde tekst uitnodiging PUF.


Vereniging PEL is een van de bij PUF aangesloten organisaties. Wie van onze leden belangstelling heeft: Gewoon heengaan.
Ik neem aan dat het ook niet bezwaarlijk is als er een aantal derden-belangstellenden naar toe gaat. Het gaat hier om een punt waartegen al enige jaren m.i. terecht actie wordt gevoerd; in feite een van hun betere acties.

secretaris Ver. PEL