Oproep aan vrouwen, die zich na 1 april 2002 ziek hebben gemeld


Ingezonden mededeling van derden, geplaatst op hun verzoek d.d. 25/10/2002. Betreft oproep van het LOV, het Landelijk Overleg Vrouwen en arbeidsongeschiktheid.


Wet Verbetering Poortwachter
Poortwachter of uitsmijter??

Het LOV
Landelijk Overleg Vrouwen en arbeidsongeschiktheid,
de belangenvereniging van en voor arbeidsongeschikte vrouwen,
vraagt vrouwen, die na 1 april 2002 ziek zijn geworden,
om mee te werken aan een onderzoek.

Aanleiding onderzoek

Het is verontrustend, dat ondanks alle wettelijke maatregelen en zogenaamde reparatiewetten de WAO-instroom blijft toenemen.
Nog verontrustender is het, dat er in de laatste jaren veel meer vrouwen dan mannen in de WAO terecht komen.

Al vanaf 1999 doet het LOV onderzoek naar de grote vrouwelijke instroom in de WAO en heeft daaruit o.m. geconcludeerd, dat de grootste problemen zich voordoen in het eerste ziektejaar.
Op een conferentie met arbo-artsen in maart 2002 werd door hen opgemerkt, dat het LOV op haar wenken zou worden bediend door de Wet Verbetering Poortwachter, WVP
In deze wet, van kracht sinds 1-4-'02, worden werkgever en werknemer beiden verantwoordelijk gesteld voor ziekteverzuim en re´ntegratie.
Vanaf het begin van ziekte moet er een re´ntegratieverslag worden bijgehouden, wat noodzakelijk is bij een WAO-aanvraag.

Daarom wil het LOV graag weten
of de knelpunten, die zijn gesignaleerd in eerder onderzoek (zie uitgaven LOV) zijn verminderd of weggenomen en dus
- of de WVP een goed antwoord is op de klachten van vrouwen,
dat zij niet serieus worden genomen en of de begeleiding
t.a.v. re´ntegratie is verbeterd.
- of de WVP genoeg keuzemogelijkheden geeft voor vrouwen om hun eigen re´ntegratie te bepalen.
- wat de ervaringen zijn van vrouwelijke uitzendkrachten, oproepkrachten en part-timers.
- of rekening wordt gehouden met voor vrouwen belangrijke punten, zoals werksfeer, werkomstandigheden en thuissituatie.

De resultaten
wil het LOV naar buiten brengen en gebruiken om de politiek en uitvoeringsinstellingen te be´nvloeden, zodat de poortwachter geen uitsmijter wordt.

De aanpak
Met medewerking van arbo-diensten, uitvoeringsinstellingen, wao-groepen en vouwenorganisaties wordt aan vrouwen, die zich na 1 april ziek hebben gemeld, gevraagd om mee te werken en zich te melden bij het LOV voor een interview. (De gegevens blijven anoniem)

Interesse? Meedoen? Waar melden?
- op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
bij het Steunpunt Vrouwen en Arbeidsongeschiktheid Friesland
tel. 058-2139992
- op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur
bij het Steunpunt Arbeidsongeschikte Vrouwen Amsterdam
tel. 020-6202429
- op woensdag van 11.00 tot 15.00 uur bij het secretariaat van het LOV
tel. 058-2128129

email: landelijkoverlegvr@hetnet.nl


Uitgaven LOV

- 1999
Apocalyps 1999
Een rapportage over VROUWEN EN REINTEGRATIE
- 2002
De begeleiding van zieke werkneemsters; droom of nachtmerrie?
Een rapportage van het onderzoek in 2001 en 2002 naar de begeleiding van zieke werkneemsters in het eerste ziektejaar.
- 2002
In gesprek met de arbo-dienst
Over de ervaringen van zieke werkneemsters en de visie van het LOV.
Te bestellen door per stuk Ç 5,- + Ç 1,56 verzendkosten over te maken op Gironummer 8330213 van het LOV te Leeuwarden o.v.v. de gewenste rapportage(s)


Einde ingezonden mededeling van het LOV.