LEEUWARDERS MOETEN FLINK MEER BETALEN

GROVE VERHOGINGEN OZB EN AFVALSTOFFENHEFFING IN 2003!


"Leeuwarders moeten flink meer betalen". Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 10/9/2002.


Zoals we al verwachtten proberen B en W in de laatste jaren voordat de OZB wordt afgeschaft (in 2005) nog flink wat extra geld binnen te klauwen.
Ook krijgen de burgers de door mismanagement en onjuiste inschattingen ontstane tekorten in Stedelijk Vernieuwingsgebied Vegelin voor hun kiezen: Het OZB-tarief gaat volgend jaar grof omhoog!
Vooral doordat bij de herwaardering op grond van de WOZ-waarden de goedkoopste huurflatjes naar verhouding het meest stegen, worden in de praktijk met name alleenstaanden met weinig geld, het zwaarst getroffen.
Want die wonen veelal in dergelijke huurflats.
Nog doller maken B en W het met de Afvalstoffenheffing: Deze stijgt gemiddeld 19 procent!
Tevens was er zoals bekend een 2-tarieven stelsel: Een tarief voor eenpersoonshuishoudens en een hoger tarief voor meerpersoonshuishoudens dat wat hoger was, zodat tenminste nog enigszins recht werd gedaan aan de gemiddelde en statistische relatie tussen de hoeveelheid aangeboden afval en de huishoudensgrootte, hoewel de onderlinge tariefsverhouding te hoog uitviel voor eenpersoonshuishoudens en te laag voor meerpersoonshuishoudens.
In 2003 wordt voor de laagbouw echter het 2-tarieven systeem afgeschaft en moeten alleenstaanden precies evenveel betalen als grote gezinnen! Omdat het merendeel van de Raadsleden zelf behoort tot de 'middle-class' gezinnen en men zelf niet 'teveel' wil betalen, komt het er op neer dat naast de tariefsverhoging van 19 procent alleenstaanden in de laagbouw te maken krijgen met meer dan die 19 procent tariefsverhoging...
B en W zullen zich verweren met het verhaal dat men in de laagbouw kan kiezen tussen een kleine en een 'gewone' grijze afvalcontainer. Als een eenpersoonshuishouden daar kiest voor een kleine container, betaalt hij evenveel als het eenpersoonstarief in de hoogbouw, nl. EUR 235,00. De gewone grijze container kost EUR 270,- wat overeenkomt met het meerpersoonstarief voor 2003 in de hoogbouw. Welnu, niks aan de hand toch, zou je zeggen? Toch wel, want als iemand weinig afval heeft en een kleine container en een gezin veel afval heeft en koos voor een grote container, zal eerstgenoemde de container niet bij elke ophaalronde langs de weg hoeven zetten, maar dat gezin bv. wel.
De z.g. relatie tussen containergrootte en aangeleverd afval is daarom een schijnrelatie. In het verleden is er al eerder een poging gedaan zo'n 'containertarief' te verdedigen onder het mom dat hiermee een relatie werd gelegd tussen de hoeveelheid aangeboden afval en het containertarief. Boerenbedrog dus omdat de ophaalfrequentie van een volle container geen rol speelt bij het tarief: Container buiten gezet of niet, je blijft evenveel betalen...
Dit containerverhaal had nu juist een prachtige gelegenheid geweest om bv. iets (een streepjescode) op de containers te plakken en de containers met een scanner o.i.d. af te lezen alvorens ze in de wagen te kieperen. Dit uitgaande van de aanname:
Wie z'n container aan de weg zet geeft aan dat het ding waarvan de inhoud bekend is, vol is en dat hij dus zoveel kuub afval aanbiedt. De scanner leest vervolgens het huisnummer en de containerinhoud ligt vast. Als de ronde erop zit, wordt de scannerinhoud gedownload in de computer die dan weer 1 maal aanbieding van afval telt bij dat huisnummer.
Volmaakt is dat natuurlijk nog niet, maar met zo'n systeem tel je het aantal aanbiedingen van huisvuil per jaar in de laagbouw. Het had een stap geweest in de goede richting.
De Leeuwarder Courant berichtte op dinsdag 10/9/2002 het volgende:

LEEUWARDERS MOETEN FLINK MEER BETALEN

LEEUWARDEN - De Leeuwarder huishoudens zullen de lokale lasten volgend jaar flink zien stijgen. Burgemeester en wethouders hopen door verhoging van de huizenbelasting met 6,5 procent en de afvalstoffenheffing met gemiddeld 19 procent in totaal EUR 2,8 miljoen meer binnen te halen.
Vooral alleenstaanden op een huurflatje krijgen een flinke lastenverhoging voor de kiezen. Zij betalen volgend jaar EUR 57 (27 procent) meer dan nu voor beide heffingen. Een gezin in een modaal huis ziet de lastendruk met EUR 72 (13 procent) stijgen. De voorstellen staan in de nieuwe gemeentebegroting.
[Ook de eigenaar-bewoners van goedkopere koophuizen en koopappartementen gaan grof meer betalen: Zij moeten nl. ook het eigenaarsdeel OZB betalen, naast het gebruikersdeel wat huurders moeten betalen.]

Naast de beoogde extra inkomsten stelt CDA-wethouder Gerrit Krol ter waarde van EUR 2,2 miljoen extra bezuinigingen voor. Om geld te hebben voor nieuwe zaken wordt ook EUR 4,5 miljoen uit de algemene reserve gehaald.

Het college wil extra uitgaven voor de verbouwing van het stadhuis, actuele bestemmingsplannen, nieuwbouw van scholen, het bijwerken van de brandweervergunningen en de viering van het 500-jarig bestaan als Friese hoofdstad. Voor het verkeer- en vervoersplan wordt EUR 189.000 per jaar uitgetrokken, aanzienlijk minder dan het vorige college van plan was.
[Hadden we ooit al niet eens het 750-jarig bestaan gevierd van Leeuwarden?! Stop toch met die flauwekul. Uiteraard hebben B en W voor zichzelf ook veel geld nodig: De verbouw van het Stadhuis...]

De bezuinigingen treffen onder andere het prostitutiespreekuur, de milieu-educatie, de parkeercontrole en het onderhoud van sportvelden en openbaar groen.
[Tuurlijk, weg met die onzin: Gewoon wild-parkeren, niks milieu en laat die hoeren maar verrekken..]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Het OZB-voorstel en het voorstel van B en W over de Afvalstoffenheffing is te vinden in de z.g. 'Programmabegroting', een boek met 3 bijlagen. Dit komt volgens de info die we nu hebben op woensdag 2 oktober a.s. om 14.00 uur aan de orde in de Commissie Bestuur en Middelen en de vergadering wordt gehouden op het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt. Op maandagmiddag 4 november komen o.a. deze zaken aan de orde in de vergadering van de gemeenteraad, die ook begint om 14.00 uur, ook op het provinciehuis.
E.e.a. onder voorbehoud dat deze datums, tijden en plaatsen later toch weer herzien worden.


secretaris P.E.L.

NADERE AANVULLING OP BERICHT OVER GROVE VERHOGING OZB EN AFVALSTOFFENHEFFING:

Naar aanleiding van het LC-bericht hebben we inmiddels de "Programmabegroting 2003" opgehaald en daar gekeken naar wat er nu precies staat over OZB en Afvalstoffenheffing in 2003. Ofwel: Wat stellen B en W nu precies voor?

Afvalstoffenheffing:

Zoals gemeld zijn er in de laagbouw in 2003 geen twee tarieven meer voor resp. 1- en meerpersoonshuishoudens, maar er is een vast tarief per type container. Er zijn maar 2 soorten: Een 'gewone' grijze container en een "kleine" kleine container. Het twee tarieven systeem blijft (voorlopig?) bestaan in de hoogbouw.
De "Programmabegroting" stelt:

Eenpersoonshuishouden laagbouw met gewone grijze container:

2001 EUR 178,32 (f285,- of EUR 129,33 met Zalmsnip-plus eraf)
2002 EUR 190,60 (EUR 141,60 met Zalmsnip-plus eraf)
2003 EUR 270,00 Stijging 42 procent t.o.v. 2002!

N.B.: Bij 2001 en 2002 moeten bij alle tarieven de bedragen nog verminderd worden met de Zalmsnip plus een stukje extra Zalmsnip wat B en W indertijd pikten uit een Zalmsnip-overschot wat ontstond door kamerbewoners uit te sluiten van de Zalmsnip die f100,00 was ofwel EUR 45,38. Ik noem bij de tarieven dat Zalmsnip overschot 'Zalmsnip-plus'. Dit kwam neer op EUR 49,00.
De 'Programmabegroting' gaat ervan uit dat de Zalmsnip in 2003 ook weer van de tarieven kan worden afgetrokken, MAAR DAAR TWIJFEL IK STERK AAN! Ik verwacht dat op Prinsjesdag 17/9/2002 de Zalmsnip wordt afgeschaft!

De stijging wordt dan nog veel groter: Het echte tarief gaat dan voor deze groep van EUR 141,60 naar EUR 270,- is 91 procent hoger!!

Het enige alternatief wat een eenpersoonshuishouden in de laagbouw nog heeft, is de gewone container verruilen voor een kleine container:

Eenpersoonshuishouden laagbouw met kleine grijze container:

2001 EUR 178,32 (f285,- of EUR 129,33 met Zalmsnip-plus eraf)
2002 EUR 190,60 (EUR 141,60 met Zalmsnip-plus eraf)
2003 EUR 235,00 Stijging 23 procent t.o.v. 2002!

Komt er geen Zalmsnip in 2003 om het tarief mee te verlagen, dan gaat het echte tarief voor deze groep van EUR 141,60 naar EUR 235,00 is 66 procent hoger!

Meerpersoonshuishouden laagbouw met gewone grijze container:

2001 EUR 215,08 (f366,- of EUR 166,08 met Zalmsnip-plus eraf)
2002 EUR 230,20 (EUR 181,20 met Zalmsnip-plus eraf)
2003 EUR 270,00 Stijging 17 procent t.o.v. 2002!

Komt er geen Zalmsnip in 2003 om het tarief mee te verlagen, dan gaat het echte tarief voor deze groep van EUR 181,20 naar EUR 270,00 is 49 procent hoger!

Meerpersoonshuishouden laagbouw met kleine grijze container:

2001 EUR 215,08 (f366,- of EUR 166,08 met Zalmsnip-plus eraf)
2002 EUR 230,20 (EUR 181,20 met Zalmsnip-plus eraf)
2003 EUR 235,00 Stijging 2 procent t.o.v. 2002.

Komt er geen Zalmsnip in 2003 om het tarief mee te verlagen, dan gaat het echte tarief voor deze groep van EUR 181,20 naar EUR 235,00 is 30 procent hoger!

N.B.: Ik vermoed dat ook veel meerpersoonshuishoudens om een kleine grijze container zullen vragen nu de Afvalstoffenheffing zo krankzinnig hoog wordt, maar ik vraag me af of men daar voor het afval dan genoeg aan heeft. Of wordt het weer dumpen in of rond de verzamelcontainers bij de flats, waarop vervolgens de flatbewoners weer met boetes van Friesland Milieu bedreigd worden omdat zij vervolgens hun afval nergens meer kwijt kunnen en het dan maar naast de overvolle container zetten?! Dit is geen flauwekul, maar praktijk.
Alleen Heechterp heeft nu ondergrondse verzamelcontainers met een slot erop en de flatbewoners hebben de sleutels. Dit lijkt goed te werken.

Zoals gesteld: Het twee tarieven systeem op basis van 1- en meerpersoonshuishoudens geldt in 2003 alleen nog in de hoogbouw en ik vraag me af voor hoe lang nog. Het zal er wel mee eindigen dat een eenpersoonshuishouden in de hoogbouw na 2003 gewoon precies evenveel moet betalen als een eenpersoonshuishouden in de laagbouw met een 'gewone' grijze container. Er is vast wel een malloot bureau te vinden die voor een smak geld een 'onderzoek' tot het gewenste resultaat weet te schrijven, dat er totaal geen gemiddeld en statistisch verband bestaat tussen huishoudensgrootte en hoeveelheid geproduceerd afval en ook natuurlijk geen verband tussen inkomenshoogte en hoeveelheid afval en ook niet tussen het verpakkingsaanbod in de supermarkt en de hoeveelheid afval...
En van het idee om het afval te wegen en daarop het tarief te baseren zullen we ook wel nooit meer wat horen:
Dat is UIT, omdat milieu ook weer 'uit' is. En met dit soort tarieven raakt 'het milieu' ook uit:
Hoe zuinig men ook is qua afvalproductie, het helpt geen fluit m.b.t. de tarieven: Ze blijven grof stijgen...

Tarief eenpersoonshuishouden hoogbouw:

2001 EUR 178,32 (f285,- of EUR 129,33 met Zalmsnip-plus eraf)
2002 EUR 190,60 (EUR 141,60 met Zalmsnip-plus eraf)
2003 EUR 235,00 Stijging 23 procent t.o.v. 2002!

Komt er geen Zalmsnip in 2003 om het tarief mee te verlagen, dan gaat het echte tarief voor deze groep van EUR 141,60 naar EUR 235,00 is 66 procent hoger!

Meerpersoonshuishouden hoogbouw:

2001 EUR 215,08 (f366,- of EUR 166,08 met Zalmsnip-plus eraf)
2002 EUR 230,20 (EUR 181,20 met Zalmsnip-plus eraf)
2003 EUR 270,00 Stijging 17 procent t.o.v. 2002!

Komt er geen Zalmsnip in 2003 om het tarief mee te verlagen, dan gaat het echte tarief voor deze groep van EUR 181,20 naar EUR 270,00 is 49 procent hoger!

CONCLUSIE INZAKE ECHTE TARIEFSTIJGING VAN 2002 NAAR 2003 ALS ER GEEN ZALMSNIP MEER KOMT:

Eenpersoonshuishoudens laagbouw met gewone grijze container 91 procent hoger.

Eenpersoonshuishoudens laagbouw met kleine grijze container 66 procent hoger.

Meerpersoonshuishoudens laagbouw met gewone grijze container 49 procent hoger.

Meerpersoonshuishoudens laagbouw met kleine grijze container 30 procent hoger.

Eenpersoonshuishouden hoogbouw 66 procent hoger.

Meerpersoonshuishouden hoogbouw 49 procent hoger.

Het is wel duidelijk welke groep de meeste tariefstijging voor z'n kiezen krijgt:
De eenpersoonshuishoudens en van hen de eenpersoonshuishoudens in de laagbouw met een gewone container: 91 procent!
Wisselen zij die container, dan komen ze net als de eenpersoonshuishoudens in de hoogbouw op een 66 procent tariefstijging...

Wie er naar verhouding nog het beste af komen zijn de meerpersoonshuishoudens in de laagbouw die snel een kleine grijze container nemen: Tarief 30 procent hoger. Dan heb je het dus over bv. sommige raadsleden, de wethouders zelf enz.

Het PEL maakt zich hier met name druk over, omdat Afvalstoffenheffing behoort tot de additionele woonlasten:
Ze komen onvermijdelijk boven op je andere woonlasten, puur vanwege het feit dat je nu eenmaal ergens moet wonen. De meeste mensen betalen de Afvalstoffenheffing via een maandelijks 'meeliftende post' op hun energienota.
Een eenpersoonshuishouden is dan per maand EUR 19,58 kwijt (f43,15) en een meerpersoonshuishouden EUR 22,50 (f49,58)
De verhouding is dus 100 staat tot 114 (EUR 235 : EUR 270) en deze was bv. in 2001 (tarieven min Zalmsnip) 100 staat tot 128 (f285 : f 366)

Mocht de Zalmsnip toch nog komen, dan wordt de verhouding (EUR 235 - EUR 49) : (EUR 270 - EUR 49) is 100 staat tot 119.

CONCLUSIE: De verhouding qua tarieven tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens wordt van jaar tot jaar sluipenderwijs gewijzigd in het nadeel van eenpersoonshuishoudens!
Als we nu tussen beide tarieven gewoon 1 euro verschil aanhouden? Dat is toch nog veel mooier? Dat is toch gewoon het einddoel van B en W terwijl we toch nog 2 tarieven hebben...

Onroerende Zaak Belasting (OZB):

Voorstellen B en W:

OZB voor woningen:

OZB-tarief woningeigenaar:

2001 EUR 6,20
2002 EUR 6,16
2003 EUR 6,57

Stijging eigenaarsdeel OZB t.o.v. 2002: 6,65 procent.

OZB-tarief woninggebruiker (huurder):

2001 EUR 4,96
2002 EUR 4,95
2003 EUR 5,26

Stijging gebruikersdeel OZB t.o.v. 2002: 6,26 procent.

N.B.: Eigenaar-bewoners betalen beide tarieven omdat ze zowel eigenaar als gebruiker zijn. Huurders betalen het gebruikersdeel en verhuurders het eigenaarsdeel, wat ze ongetwijfeld bij de jaarlijkse huurverhoging via de huurstijging zullen proberen te verhalen op de huurders.

OZB-tarief woningen totaal:

2001 EUR 11,16
2002 EUR 11,11
2003 EUR 11,83

Stijging totale OZB t.o.v. 2002: 6,48 procent.

De bedrijfspanden betalen in 2003 voor eigenaarsdeel plus gebruikersdeel samen EUR 18,08 Dat is t.o.v. 2002 ook een stijging van 6,48 procent.

Alle tarieven zijn per f5000 WOZ-waarde is EUR 2268,90. Deelt men de WOZ-waarde (Beschikking 2001 in guldens) door 5000, dan geeft het hele getal de vermenigvuldigingsfactor voor elk tarief. De verhouding tussen gebruikersdeel en eigenaarsdeel OZB mag maximaal volgens de wet zijn: 100 staat tot 125. Deze verhouding staat in de tarieven net onder dat maximum.

Bij de nieuwe WOZ-waarden die in 2001 bekend werden, bleek dat met name de goedkoopste flatjes qua WOZ-waarde enorm waren gestegen. (Waardepeildatum 1/1/1999)
Met nu nog 6,5 procent hogere tarieven, betekent dat dat juist die huurders en eigenaar-bewoners weer onevenredig worden getroffen...
Daar wonen nu juist weer alleenstaanden met niet veel geld, anders woonde men wel ergens anders...
Maar dat komt wellicht B en W wel goed uit: Zo krijg je die gehate huishoudensvorm (Stedelijke Vernieling!) er op den duur wel onder; misschien verlaten ze op termijn de stad wel...
Dan kunnen mooi alle flats plat en kan elke na-oorlogse wijk een Zuiderburen worden...
Leeuwarden: Het 'Wassenaar' van het Noorden... De gedroomde stad...
Maar pas op College: Is het niet de Vegelin, dan straks wel een andere wijk met oudere particuliere huisjes wat het 'Stalingrad' wordt van jullie 'stedelijke vernieuwing'...
Daar helpt geen hoge OZB of Afvalstoffenheffing meer aan.


Secretaris P.E.L.