4-8-2000

Eigen bericht

Onlangs bracht de gemeente Leeuwarden haar Jaarverslag uit over 1999. Doel daarvan is o.a. om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Op blz. 41 van dat verslag troffen wij o.a. het volgende aan:


Zalmsnip
In 2000 is de gemeente niet langer verplicht om de zogenoemde 'Zalmsnip' apart aan burgers uit te keren. De gemeente kan ervoor kiezen om de ¦4.500.000,- die hiermee gemoeid is, op heffingen in mindering te brengen. Omdat de groep die hiervan profiteert kleiner is, zal hierdoor het effect per belastingplichtige veel groter zijn dan de ¦100,- Voor het jaar 2000 is besloten om de Zalmsnip op te nemen in het tarief voor de afvalstoffenheffing en deze niet meer uit te keren aan kamerbewoners en mensen die recht hebben op kwijtschelding. Inwoners van verzorg- en verpleeginstellingen ontvangen de Zalmsnip wel afzonderlijk.

Einde citaat uit Jaarverslag Gemeente Leeuwarden over 1999.


Hierover het volgende:

A. Eerst een stukje citaat uit een circulaire van 29-11-99 van het ministerie van Binnenlandse Zaken, afkomstig van een eerder bericht van ons over de Zalm-snip-perikelen.

Uit het eerdere bericht:
Sneu was alleen voor diverse raadsleden en voor wethouder Hermien de Haan, m.b.t. hun eigengereide plannen met de Zalmsnip, dat er op 29-11-99 net een circulaire binnen was gekomen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, ondertekend door de Minister, A. Peper. De circulaire was gericht aan alle gemeentebesturen en provinciebesturen in Nederland en ging over diverse fiscale zaken, waaronder de Zalmsnip. Een aantal citaten uit de circulaire:

1. Inleiding.
Gemeenten en burgers stellen regelmatig vragen over de toepassing van de wet tot voortzetting van de lastenverlichting (¦100,maatregel) vanaf 2000. In het licht daarvan en gelet op het feit dat de Eerste Kamer op 9 november 1999 heeft ingestemd met het wetsvoorstel tot voortzetting van de lokale lastenverlichting vanaf 2000, acht ik het gewenst om door middel van deze circulaire nogmaals uw aandacht te vragen voor verschillende aspecten van de lokale lastenverlichting. In deze circulaire wordt u tevens op de hoogte gesteld van de laatste stand van zaken op het gebied van het initiatiefvoorstel "substraatteelt" en van de wijziging in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 inzake het kwijtscheldingsbeleid. De circulaire wordt u mede namens de staatssecretaris van Financiën aangeboden.

2. Lokale lastenverlichting vanaf 2000
De intentie van de lastenverlichting is niet gewijzigd: ook vanaf 2000 is de lastenverlichting bedoeld voor alle huishoudens, en wel voor de volle ¦100,- Echter vanaf 2000 is er meer vrijheid in de vormgeving van de lastenverlichting.
[N.B.: Het is hiermee duidelijk, dat ALLE HUISHOUDENS gewoon die honderd piek moeten hebben en ook geen andere (lagere) bedragen, zoals bv. in Leiden.]
Einde citaat uit BiZa-circulaire. Commentaar tussen [].

Nogmaals: Een kamerbewoner is OOK een huishouden en heeft daarom net zo goed recht op de Zalmsnip. BiZa spreekt niet over het soort woonruimte, t.w. zelfstandige of onzelfstandige woonruimte.

Nog een citaat uit de BiZa-circulaire:

2.1. De vijf meest gestelde vragen

Vraag 5. Dienen huishoudens die kwijtschelding ontvangen ook ¦100,- lastenverlichting te ontvangen?

Antwoord: De lastenverlichting dient aan alle huishoudens te worden verstrekt, inclusief de huishoudens die in aanmerking komen voor kwijtschelding.
[Ook op dit punt zit het Collegevoorstel totaal fout! Rest van tekst circulaire weggelaten. Gaat over andere zaken.]

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Peper
Einde 2e citaat uit circulaire BiZa d.d. 29-11-99.


Uit deze citaten blijkt duidelijk dat zowel kamerbewoners als mensen die kwijtschelding krijgen van Afvalstoffenheffing of andere heffingen/belastingen ook recht hebben op de Zalmsnip.

B. Het Jaarverslag wekt de suggestie dat het oorspronkelijke Collegevoorstel (december 1999) gewoon werd aangenomen door de Raad. Op een (voortgezette) Raadsvergadering van 20-12-99 werd echter door een raadsmeerderheid besloten dat OOK mensen die kwijtschelding hadden van gemeentelijke Afvalstoffenheffing, toch de Zalmsnip zouden krijgen!
Indien dit nu toch niet gebeurt, handelt het College van B&W doodleuk in strijd met dat Raadsbesluit.

C. We hebben inmiddels enig speurwerk verricht m.b.t. Zalmsnip en kwijtschelding Afvalstoffenheffing. Resultaat:

In juli j.l. ontvingen mensen die NIET de Afvalstoffenheffing als 'meeliftende' post op hun Eindnota energie (Eerst Frigem, nu Essent) hadden staan, via een aparte storting van het energiebedrijf ¦100,- Het moment van storting ligt vermoedelijk een dag of 14 na de datum van de energie-eindnota. Deze mensen ontvingen ook geen aanslagbiljet Afvalstoffenheffing van de gemeentelijke belastingdienst.
Enigszins vreemd is, dat deze betaling wegkomt bij het energiebedrijf en niet bij de gemeente. Het lijkt alsof de gemeente de Zalmsnip voor deze mensen eerst aan het energiebedrijf heeft gegeven, die dan voor de gemeente deze betaling uitvoert. Maar dit terzijde.

Om welke mensen gaat het hier? Waarschijnlijk om mensen die in aanmerking komen voor het gemeentelijke 'actieve kwijtscheldingsbeleid'.
Wat is dat? Volgens de afdeling Belastingen van de gemeente levert de Sociale Dienst elk jaar een lijst met namen van mensen die hiervoor in aanmerking komen aan de afdeling Belastingen. Deze kijkt dan naar de mutaties vergeleken met het voorgaande jaar en geeft die namen door aan het energiebedrijf. Bij mensen die nieuw op de lijst staan stopt het energiebedrijf dan de 'meeliftende' post Afvalstoffenheffing en dit bedrag verschijnt ook niet op de eindnota. Bij mensen die van de lijst af zijn worden door het energiebedrijf de voorschotten/maand met pakweg eentwaalfde deel van het tarief verhoogd, overigens zonder dat de gebruiker wordt verteld waarom. Bij de eindnota blijkt dan dat plotseling de Afvalstoffenheffing hier weer op staat. De gemeentelijke belastingdienst weet niet welke criteria de Sociale Dienst hanteert bij haar 'actieve kwijtscheldingsbeleid', zo werd tegenover ons gesteld. Zij krijgen alleen maar een lijst met namen en adressen. Vermoedelijk is een van de criteria dat iemand onafgebroken drie jaar lang een bijstandsuitkering heeft gehad. Het kan dan gebeuren dat indien iemand in bv. 1999 tijdelijk werk had, hij/zij van de lijst wordt afgevoerd, zonder dat hij/zij daar weet van heeft. Want bericht hierover geeft de Sociale Dienst niet, noch de afdeling Belastingen. Voorzichtige conclusie m.b.t. Zalmsnip in relatie tot het 'actieve kwijtscheldingsbeleid' van de Sociale dienst: Via het energiebedrijf wordt ¦100,- Zalmsnip betaald. Overigens is hierdoor de situatie ontstaan dat je twee verschillende 'Zalmsnippen' hebt gekregen: Een van ¦108,- die zit verwerkt in het tarief Afvalstoffenheffing (plus nog een verwerking van een eenmalig overschot van de Zalmsnippen uit 1998/1999 van ¦450.000,- wat resulteert in nog eens ¦12,- verlaging) en eentje van ¦100,- Terwille van de heldere lijn laat ik dat punt hier verder maar even rusten.

Kwijtschelding Afvalstoffenheffing kan ook verkregen worden door indiening van een kwijtscheldingsverzoek op basis van de eindnota energie. Gezien het gestelde in het Jaarverslag is het nu zeer de vraag wat er gebeurt als het verzoek slaagt. Krijgt diegene nu ¦100,- Zalmsnip gestort op zijn rekening door hetzij Belastingdienst hetzij Essent?
We zijn bang van niet. Vermoedelijk zal de gemeente dan zeggen: Diegene kan een aanvraagformuliertje invullen voor de Zalmsnip, maar dan moet diegene wel weten dat die mogelijkheid bestaat! ALS dat dit jaar althans zo is...

Kwijtschelding Afvalstoffenheffing kan ook verkregen worden op basis van een aanslagbiljet Afvalstoffenheffing van de gemeentelijke Belastingen. Een (beperkt) aantal mensen ontvangt nl. een aanslag, omdat zij vroeger actie hebben ondernomen om de 'meeliftende' post Afvalstoffenheffing van hun energienota te krijgen. Dit was gedaan om diverse redenen. Hierover hebben we diverse keren bericht. Voor dit scenario geldt hetzelfde als bij kwijtschelding op basis van de eindnota energie. (Zie hierboven.) N.B.: Kwijtscheldingsformulieren liggen op het stadskantoor in de rekken bij de loketten van burgerzaken ed.

Samengevat: Indien daadwerkelijk wordt afgeweken van het raadsbesluit inzake Zalmsnip jaar 2000 en kwijtschelding Afvalstoffenheffing, zit het probleem bij de mensen die zelf kwijtschelding vragen en krijgen.

Tenslotte: Mensen in deze gemeente die hiermee problemen hebben, kunnen via e-mail of per gewone post of telefonisch contact met ons opnemen.
Natuurlijk is het simpel voor ons een briefje aan B&W te sturen met vragen, alleen is het antwoord voorspelbaar: "Het staat verkeerd in het Jaarverslag; een betreurenswaardige vergissing; natuurlijk voeren we het Raadsbesluit uit" enz. Wij hebben in de loop van de jaren wel geleerd dat er verschil kan zitten tussen de theorie en de uitvoeringspraktijk.
Vandaar dat meldingen over eigen ervaringen belangrijk zijn.

secretariaat Ver. PEL