VROUW WACHT VIJF MAANDEN OP HAAR BIJZONDERE BIJSTAND


Uit de Leeuwarder Courant van za. 13/4/2002.


Diverse malen bereiken ons klachten over het feitelijk functioneren van de Sociale Dienst van de gemeente Leeuwarden. Vaak komt het neer op een krakkemikkige werkwijze, zich niet aan de procedures houden, onheuse bejegening van mensen ed.
Wij vermoeden dat dit maar het topje van de ijsberg is: Lang niet iedereen belt nl. ons Klachtenspreekuur.
Toch zijn we bij mensen niet onbekend: We staan in de informatiegids van de gemeente Leeuwarden, we staan in het telefoonboek, we hebben een website op Internet, in het verleden zijn via Vereniging De Horzel blaadjes uitgedeeld aan mensen in de bijstand, we hielden onlangs een discussieavond 'Debat tegen Armoede' enz. Soms horen we via mensen die ons bellen weer verhalen over wat hun kennissen op hun beurt weer meemaakten met de soos, de reïntegratiebureau's ed.
Maar slechts een doodenkele keer lees je hier iets over in de krant en uiteraard zegt Sociale Zaken altijd dat het om een betreurenswaardig incident ging of plaatst opmerkingen van gelijke strekking.
Op zaterdag 13/4/2002 stond in de Leeuwarder Courant echter plotseling het volgende:

VROUW WACHT VIJF MAANDEN OP HAAR BIJZONDERE BIJSTAND

LEEUWARDEN - "Een betreurenswaardige optelsom van dingen die heel incidenteel misgaan" overkwam Margaretha Veenenberg uit Camminghaburen.
Zij vroeg de sociale dienst eind september om een bijdrage van f400 in de aanschaf van een nieuwe koelkast. Hoewel het verzoek al op 8 november werd ingewilligd, kreeg Veenenberg het geld pas deze week op de girorekening gestort.
[Het gaat hier om de Regeling Bijdrage Duurzame Gebruiksgoederen, ofwel de Witgoed-regeling. Zoals bekend wil minister Vermeend dit soort regelingen verbieden, maar de val van het paarse kabinet op 16/4 j.l. zorgt gelukkig voor uitstel en hopelijk afstel van dit soort maatregelen. Ook de plannen om praktisch gesproken de WAO grotendeels af te schaffen blijven hopelijk liggen tot een volgend kabinet. Hoe e.e.a. dan afloopt is onzeker.]

Directeur Oebele Herder van sociale zaken legt uit, dat het besluit tot uitbetaling per ongeluk op de archiefstapel is beland in plaats van op de betaalstapel. Nadat mevrouw Veenenberg het wachten in februari beu was geworden en had gereclameerd "is er nog iets met betaling niet goed gegaan", aldus Herder. Leren van fouten kan niet, zegt de directeur, want "normaal gaat alles goed".
[Een boeiende smoes. Wellicht beide stapels zodanig ver uit elkaar houden dat het zowat onmogelijk wordt het verkeerd te doen? En een cursusje volgen: Hoe schrijf ik een giro uit?]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].
Via ons Klachtenspreekuur is bekend dat er ook iemand was die jaar in jaar uit gedonder had met de Declaratieregeling Minima:
Nooit klopte het met de ingeleverde bonnen en als jaarlijks ritueel werd het lidmaatschap van het P.E.L. als declarabele post afgewezen, hoewel ook dat soort uitgaven declarabel zijn via die regeling.
Begrijpelijk: Het PEL is nu eenmaal een soos-vijandig rotclubje, dat is toch algemeen bekend?!
Elk jaar diende betrokkene tegen die afwijzing een bezwaarschrift in en elk jaar werd dat weer gewonnen. Prompt werd daarna elk jaar NIET uitbetaald, waarop betrokkene daar weer brieven achteraan moest sturen.
Dit begon langzamerhand gewoon te lijken op ambtelijk getreiter. Maar wellicht is dit een algemene strategie, waarmee de soos niets persoonlijks bedoelt:
Mensen in de bijstand het leven zo zuur maken, dat ze in de optiek van de soos 'geprikkeld' worden om harder naar betaald werk te zoeken. Maar naar buiten toe zal het altijd gaan om 'betreurenswaardige incidenten', nooit om iets structureels...
secretariaat PEL