Brief PEL aan B en W.: Reïntegratie arbeidsongeschikte bijstandsgerechtigden


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636 E-mail: root@pel.xs4all.nl
URL website: http://clik.to/pel


Leeuwarden 9-04-2002

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders

Betreft: reïntegratie arbeidsongeschikte bijstandsgerechtigden

Geacht College,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: zoals u weet wordt de reïntegratie op de arbeidsmarkt van cliënten van de Sociale Dienst in Leeuwarden tegenwoordig uitgevoerd door reïntegratiebureau's.
De standaardprocedure is daarbij als volgt : de betreffende cliënt ontvangt een beschikking uwerzijds waarin hij/zij wordt doorverwezen naar een reïntegratiebedrijf.

Dat reïntegratiebedrijf onderzoekt vervolgens de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor de cliënt. Naar aanleiding van deze standaardprocedure constateren wij een probleem. De afgelopen tijd hebben zich op ons klachtenspreekuur enkele mensen gemeld met de volgende klacht:
betrokken cliënten waren op medisch advies van een GGd-arts vrijgesteld van een aantal aan de bijstand verbonden verplichtingen, zoals vrijstelling van de sollicitatieplicht en de verplichting om mee te werken aan herscholing.

De afgelopen jaren was de werkwijze van de Sociale Dienst in deze als volgt: de contactpersoon verzocht de GGD-arts om een medisch advies omtrent de arbeidsgeschiktheid van de cliënt. Naar aanleiding van diens bevindingen werd er al dan niet een arbeidsverplichting opgelegd.

De werkwijze is inmiddels radicaal veranderd. Alle uitkeringsgerechtigden worden aangemeld bij een reïntegratiebedrijf. Het reïntegratiebedrijf bekijkt of iemand op traject geplaatst kan worden. Eventueel kan een reïntegratiebedrijf besluiten dat het verstandig is eerst een medisch advies te vragen aan de GGD.
Ten aanzien van de cliënten die tot voor kort op medisch advies als arbeidsongeschikt werden beschouwd lijkt ons deze standaardprocedure ten principale onjuist.
Reïntegratiebedrijven beschikken niet over de medische expertise om te bepalen of iemand op traject kan. Een juiste werkwijze lijkt ons de volgende :
cliënten die tot voor kort als arbeidsongeschikt werden beschouwd worden voor de aanmelding bij een reïntegratiebedrijf opnieuw beoordeeld door een GGD-arts.
Na deze beoordeling kan dan eventueel door een reïntegratiebedrijf een trajectplan worden opgesteld.

M.a.w.: het uitgangspunt zou in deze gevallen het medisch advies van de GGD-arts moeten zijn en niet de inschatting van het reïntegratiebedrijf omtrent de mogelijkheden van de cliënt. Wij verzoeken u dan ook de procedure voor arbeidsongeschikte cliënten in deze zin te wijzigen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Vereniging Pel

P.v.d. Galiën
(voorzitter)

c.c. Dhr. O. Herder, sectorhoofd Sociale Zaken
c.c. secretariaat Cliëntenraad