FRIES WAO-BERAAD HEKELT WERK CWI
Nieuw arbeidsbureau krijgt onder uit de zak.


Betreft 1 artikel uit de Leeuwarder Courant van vr. 5/4/2002 plus: berichtje uit rubriek Leeuwarder Courant 'Gehoord en Gezien' van ma. 8/4/2002 over manifestatie start FSU.


Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 5/4/2002 (voorpagina):

FRIES WAO-BERAAD HEKELT WERK CWI

LEEUWARDEN - De Centra voor Werk en Inkomen leveren slecht werk, vindt het Fries WAO-Beraad.
De CWI's, die uitkeringsaanvragen behandelen en zorgen voor arbeidsbemiddeling, presenteren hun klanten ellenlange vragenlijsten, bieden geen privacy bij de inschrijving en kampen met lange wachttijden.

Meer hierover op pagina 13.

NIEUW ARBEIDSBUREAU KRIJGT ONDER UIT DE ZAK

LEEUWARDEN - Ellenlange formulieren met lastige vragen, gebrek aan privacy bij de inschrijving en lange wachtlijsten. Het Fries WAO-Beraad is bar slecht te spreken over de Centra voor Werk en Inkomen (CWI), de vorig jaar gestarte opvolger van het arbeidsbureau.

De belangenorganisatie wil binnenkort over deze klachten praten met de CWI-leiding. Het WAO-Beraad, dat zijn naam wijzigt in Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU), streeft naar regelmatig overleg met het CWI.

Mensen die zich laten inschrijven, krijgen een formulier met tachtig vragen voorgelegd.
"Daar kom je niet doorheen. En de CWI's hebben te weinig medewerkers om de mensen te helpen", aldus voorzitter André van Ginkel van het WAO-Beraad.

De CWI's, die de uitkeringsaanvraag en de arbeidsbemiddeling regelen, geven tot ongenoegen van het WAOŠBeraad geen reiskostenvergoeding.
"Mensen moeten hier verplicht naar toe en de reisafstanden zijn soms meer dan een uur. Niet iedereen heeft een auto en het openbaar vervoer in Friesland is slecht", vindt Van Ginkel.
In Friesland heeft het CWI zeven vestigingen.
[Er moest weer zo nodig gecentraliseerd worden, met als resultaat dat elke CWI een fors werkgebied heeft gekregen.
Gevolg: Niet in elke stad is een CWI. De stad Leeuwarden heeft in zoverre nog geluk, maar als je in een kleinere plaats in Friesland woont, kun je mooi naar Leeuwarden toe, elke keer als je bij het CWI moet zijn; een oproep krijgt enz.
Je zult maar net aan het einde van de maand zitten:
Maandelijkse bijstandsuitkering helemaal op, droog brood op de plank en een half blikje kattevoer...
Kortom: Geen geld meer om een strippenkaart te kopen voor de bus...]

De samenvoeging van uitkeringsaanvraag en arbeidsbemiddeling is voor het WAO-Beraad aanleiding geweest ook zelf te streven naar 'één loket van belangenbehartigers'.
Op vijftien plaatsen in Friesland hebben belangenorganisaties (vakbonden, Vrouwen in de Bijstand, Arme Kant, ouderenbonden) zich verenigd, of doen dit binnenkort, in lokale steunpunten.
[In werkelijkheid draaien op dit moment slechts 4 steunpunten. E.e.a. is een bedenksel van het Fries WAO-Beraad dat zichzelf breder probeert te maken door zichzelf om te zetten in het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden. Per slot verdwijnt de WAO binnenkort feitelijk toch vrijwel geheel en wat moet je dan doen als je betaalde kracht bent?
Antwoord: Je 'markt' verbreden en subsidie daarvoor aanvragen bij de provincie. De subsidie is o.a. bedoeld om deze lokale loketten op te starten. In de Cliëntenraad van Sociale Zaken alhier is door hen daarover ook al een wervend verhaal gehouden. Uiteraard 'moeten' de vrijwilligersclubs dan de spreekuren draaien terwijl de betaalde krachten hun gesubsidieerde loon beuren...
Het PEL heeft in de Cliëntenraad meegedeeld dat wij in elk geval ons eigen klachtenspreekuur niet gaan opheffen.
De enige die een beslissing daarover toekomt is het bestuur van het PEL en in laatste instantie de ledenvergadering.
Ook de Arme Kant van Leeuwarden die nu geen klachtenspreekuur heeft, schijnt er weinig voor te voelen om als vrijwilligers dan op 1 punt een klachtenspreekuur te gaan draaien.
Tot nu toe was het PEL wel lid van PUF, het Platform Uitkeringsgerechtigden Friesland, maar onlangs kregen we stukken waaruit bleek, dat ook PUF qua structuur wordt veranderd:
Je moet als organisatie aangesloten zijn bij of een relatie hebben met de organisaties 'die verantwoordelijk zijn voor het geheel' ofwel 'de koepelorganisaties'. Dat zijn dan Arme Kant Friesland, Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) of de vakbonden.
De FSU was eerst dus het Fries WAO Beraad, een koepel voor plaatselijke WAO-belangenorganisaties in Friesland.
Aangezien het PEL bij geen van deze drie 'koepels' is aangesloten, zijn we plotseling geen lid meer van PUF...
Formeel wordt pas op 12 juni a.s. beslist - plotseling waren er ook geen reguliere PUF-vergaderingen meer - maar de PUF-nieuwsbrief van maart 2002 noemt bij de ledenlijst nu al niet meer het PEL, maar "Cliëntenraden en -platforms van gemeentelijke Sociale diensten." En dat laatste sluit weer wonderwel met het streven van sommigen - en dit was ook een hele oude droom van Sociale Zaken zelf ! - om de Cliëntenraad op te tuigen met eigen faciliteiten en daar in feite 1 club van te maken. Op dat punt lijkt de PUF-Nieuwsbrief alvast een voorschotje te nemen. In december 2001 stonden we in de Nieuwsbrief nog gewoon genoemd bij de leden...
Het DB van het PEL neemt het standpunt in, dat we ons eigen klachtenspreekuur niet opgeven, maar dat we zullen overwegen om eventueel lid te worden van het FSU.
Dit voor ons als vervanger van PUF: Uitwisseling ervaringen; ad-hoc gezamenlijke acties ed. met behoud van eigen identiteit.
We wachten daaromtrent nadere stukken af met betrekking tot de organisatiestructuur van het FSU. Deze zijn onlangs toegezegd. Overigens vinden we dat de Cliëntenraad SZ ook een afspiegeling moet blijven van de diverse meningen m.b.t. de bijstandszaken, de reïntegratiebedrijven en de additionele werkgelegenheidsproblematiek.
Gebleken is, dat ad-hoc gezamenlijk dingen organiseren evengoed wel mogelijk is, zoals op 26 februari jl. het 'Debat tegen Armoede'. Vrijwillige samenwerking lijkt ons tien keer beter dan iets wat wordt 'afgedwongen'. Van dat laatste komt alleen maar narigheid.]

De provincie heeft de komende drie jaar geldelijke steun toegezegd voor deze krachtenbundeling, die ook een digitaal spreekuur (www.fsu.mine.nu) kent.
[Daar is op die website nog niet veel van te zien, maar dat kan wellicht nog komen. Het PEL is hiermee onlangs ook gestart, maar het goed opzetten van bv. een vragen/antwoorden database is tijdrovend. Bovendien kan zoiets m.i. nooit een menselijk Klachtenspreekuur vervangen, maar alleen ondersteunen, als een soort EHBO-post die 24 uur per dag 7 dagen per week geopend is.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

Uit de rubriek 'Gehoord en Gezien' van de Leeuwarder Courant van maandag 8/4/2002:

* MET VEEL SPEKTAKEL is zaterdagmiddag de nieuwe naam van het Fries WAO-beraad onthuld: het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU).
Gedeputeerde Piet Bijman uitte zijn waardering voor het vele werk van de vrijwilligers. Hij sprak van een 'Gideonsbende' die tot in Den Haag bekendheid heeft verworven.
FSU-voorzitter André van Ginkel prikte de ballonnen door die een pop, minister Willen Vermeend van sociale zaken voorstellend, tot grote proporties hadden opgeblazen. Het waren de "proefballonnen, die de uitkeringsgerechtigden vaak de stuipen op het lijf jagen".
[Bij het artikel stond nog een foto, waarop de proefballonnen worden lekgeprikt.]


Einde berichtje G en G in de LC. Commentaar tussen [].