OUDEREN VERPLICHT TE SOLLICITEREN


Uit de Leeuwarder Courant van di. 2/4/2002


PLUS HOOFDREDACTIONEEL COMMENTAAR LEEUWARDER COURANT VAN WO. 3/4/2002: "ZINLOOS SOLLICITEREN"


Hoewel alle prognoses er op wijzen dat de werkloosheidscijfers weer gaan stijgen, vindt de Raad voor Werk en Inkomen en minister Vermeend die inmiddels hun advies zou hebben overgenomen, dat werklozen van 57,5 jaar en ouder voortaan ook weer moeten solliciteren.
Tot nu toe waren zij vrijgesteld van sollicitatieplicht vanwege hun leeftijd en de daarmee samenhangende kleine kans dat zij weer betaald werk konden vinden.
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 2/4/2002:

OUDEREN VERPLICHT TE SOLLICITEREN

Advies aan kabinet

DEN HAAG (GPD) - Ouderen die werkloos worden, moeten net als hun jongere collega's verplicht worden te solliciteren naar een baan. Dat adviseert de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), een overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten, vandaag aan minister van sociale zaken Willem Vermeend.

Nu zijn werklozen die ouder zijn dan 57,5 jaar vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Toen het huidige kabinet aantrad, werd in het regeerakkoord al gespeculeerd over afschaffing van die vrijstelling. Sindsdien zijn regeringspartijen PvdA en VVD het onderling niet eens over de daadwerkelijke invoering van deze maatregel.

De VVD wil herinvoering van de sollicitatieplicht, omdat het bedrijfsleven personeel tekort komt. De PvdA wil deze groep juist met rust laten, omdat de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt ondanks de krapte nog steeds gering zijn. Ook de vakbeweging was om die reden altijd fel tegen.
[Het bedrijfsleven heeft nog nooit ouderen willen hebben: Met 40 jaar was je al 'te oud', lees: Te duur.
Want daar gaat het om: Jongeren zijn goedkoper en - zo menen de werkgevers - minder vaak ziek.]

Binnen de RWI is nu een compromis gesloten over dit gevoelige onderwerp. De raad stelt voor om mensen ouder dan 57,5 jaar die in de toekomst werkloos worden, niet meer automatisch vrij te stellen.
Eerst moeten zij met hun grote werkervaring nog een tijdlang proberen weer aan de slag te komen.
[Dat zou dan betekenen dat iemand die al werkloos is en daarna 57,5 jaar oud wordt, nog steeds vrijgesteld wordt van sollicitatieplicht? Het zou dan gaan om mensen die werkloos raken *nadat* zij al 57,5 jaar oud waren?]

Pas als na een jaar of twee blijkt dat echt niemand hen meer wil hebben, hoeven ze niet langer verplicht te blijven zoeken naar werk. Dat betekent dat zij niet meer gekort kunnen worden op hun uitkering.
[Dus bijvoorbeeld: Iemand van 58 jaar raakt werkloos en zou dan nog twee jaar sollicitatieplicht hebben? Dus tot zijn zestigste?
En iemand die op 63-jarige leeftijd werkloos raakt moet tot zijn 65e jaar door blijven solliciteren?
Ook al barst diegene van de werkervaring, wie wil hem/haar hebben met nog maar twee jaar te gaan tot het pensioen?!
En wat heet: "Dat betekent dat zij niet meer gekort kunnen worden op hun uitkering"? Dat kan *dan* evengoed niet als zij aan het zinloze ritueel van de verplichte sollicitaties hebben voldaan.]

De RWI is door het kabinet in leven geroepen om ieder jaar advies uit te brengen over verbetering van het arbeidsmarktbeleid.

In het advies waarschuwt de raad verder voor de stijgende werkloosheid. De gevaren daarvan worden volgens de RWI onderschat. Na jaren van hoogconjunctuur loopt het aantal werklozen de komende jaren weer op.
[En dan zit het bedrijfsleven natuurlijk te springen om juist de oudere werkloze?
Ofwel: Wat een idioot advies juist met dat vooruitzicht!]

Daarnaast kampt Nederland de komende jaren met een krimpende beroepsbevolking, onder andere door de vergrijzing.
[Dat komt dan mooi uit gezien de stijgende werkloosheid:
Minder banen, minder beroepsbevolking... Maar uiteraard zint dat de RWI niet, want hieronder volgt een ander argument van hen.]

Dat maakt het moeilijker de verzorgingsstaat betaalbaar te houden. Het kabinet moet daarom tijdig maatregelen nemen.
[Dus: Stijgende werkloosheid, via sollicitatieplicht proberen om toch ouderen weer de arbeidsmarkt op te krijgen want dan zijn we weer een dure werkloze kwijt.
Volgende stap zal wel worden: AOW pas bij 70 jaar en de daarop volgende stap: Werken tot je dood.
Mijn conclusie: Bij een afnemende conjunctuur leidt deze sollicitatieplicht weer tot veel zinloze brieven en frustraties. Alleen de PTT wordt er beter van.
Bovendien is het nu al zo: Er is vanaf 57,5 jaar geen sollicitatieplicht, maar dat is toch geen sollicitatieverbod?!
Wie heel graag als oudere toch weer betaald werk wil, is toch nu ook al vrij om te solliciteren en overal achteraan te gaan? Niemand die hem/haar dat kan beletten. Dat de slaagkans niet groot is, is een ander verhaal.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

In een hoofdredactioneel commentaar van Rimmer Mulder geeft de Leeuwarder Courant van wo. 3/4/2002 er blijk van het hele plan ook niet te zien zitten:

ZINLOOS SOLLICITEREN

Wie heeft er plaats voor een werkloze van 58 jaar? De kans dat het hier om iemand gaat met onmisbare ervaring en kennis is niet zo groot. Veel waarschijnlijker dat het een man of vrouw is die sporen van vele jaren werk (bijvoorbeeld in ploegendienst) en reorganisaties draagt en niet zo hard meer kan.

De praktijk gaat uit van dat laatste. Daarom hoeven werklozen ouder dan 57,5 jaar niet meer te solliciteren. Bij reorganisaties en fusies wordt meestal een seniorenregeling opgetuigd die deze groep in staat stelt onbezorgd af te zwaaien.

Van de Raad voor Werk en Inkomen moet het anders. Dit belangrijke adviesorgaan voor de arbeidsmarkt wil dat deze senioren eerst maar eens solliciteren voordat ze een uitkering krijgen. Vacatures genoeg waar zij in passen, meent voorzitter Jan van Zijl.

Het klinkt voor de bedreigde groep onheilspellender dan het in de praktijk zal zijn. Ouderen waar het bedrijfsleven om zit te springen, zijn niet werkloos.
Voor de anderen zal de sollicitatieplicht een aantal nieten opleveren. Voor bedrijven zijn vijftigplussers al minder aantrekkelijk. Minder soepel en meer kans op uitval door ziekte.
Niets persoonlijks hoor, maar dat blijkt uit de statistieken.

Na genoeg afwijzingen, houden ze dan gewoon recht op een uitkering.
[Ja, fantastisch toch nietwaar, die lui van de RWI...
Of zouden ze eerst hebben overwogen dat dan de uitkering maar moest vervallen onder het motto: Het feit dat je nergens bent aangenomen bewijst dat je niet genoeg je best deed?! Op termijn wordt dat wellicht het volgende bedenksel van RWI of Vermeend?]

Als dat in bijna alle gevallen de uitkomst is, heeft dat vernederende ritueel van de verplichte sollicitaties weinig praktische betekenis. Waarom zouden we zoiets dan moeten invoeren?
[Dit is de kern van de zaak: Het zijn weer van die door werkgevers-gedram ingegeven bedenksels die niets opleveren dan ergernis voor betrokkene.]

Vergrijzend Nederland moet er langzaam aan wennen dat er langer moet worden doorgewerkt, maar daarvoor zijn betere middelen dan een sollicitatieplicht nodig.
Pensioenregelingen bijvoorbeeld die mensen in staat stellen een stapje terug te doen in salaris zonder gevolgen voor de oudedagsvoorziening.
En mogelijkheden voor deeltijd-vut en -pensioen. Zaken die het bedrijfsleven zoveel mogelijk zelf moet regelen.

Veel zinniger was het tweede advies waar RWI-voorzitter Van Zijl gisteren kwam.
Nederland mag zich wel eens wat meer zorgen gaan maken over de werkgelegenheid! Van Zijl heeft helemaal gelijk als hij vaststelt dat we daar momenteel met elkaar nogal lichtzinnig over doen. Bij alle drukte over vreemdelingen en veiligheid wekken de politici de indruk dat economische voorspoed de komende jaren vanzelfsprekend is.

Het tegendeel is waar. De vooruitzichten zijn in jaren niet zo somber geweest. De groei blijft hier achter bij die in andere eurolanden. De inflatie is hier hoger. De afgelopen jaren is de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van die landen geleidelijk aan verzwakt. De werkloosheid stijgt.
De Nederlandse cijfers wekken geen jaloezie meer, maar zorgen in de rest van Europa.

Als Nederland niet oppast, komt er een nieuwe ontslaggolf. Dan komt er weer druk op ouderen om plaats te maken voor jongeren. Dat is andere koek dan een sollicitatieplicht.

M.

Einde LC-commentaar. Eigen commentaar tussen [].