SOOS BELOOFT BETERSCHAP INZAKE GEWOONTEN BIJ BEZWAARSCHRIFTPROCEDURES


EIGEN BERICHT

LEEUWARDEN 28/3/2002 Sociale Zaken in Leeuwarden heeft aan de Nationale Ombudsman beterschap beloofd inzake een vervelende gewoonte.
Uit een ons in handen gespeelde brief van de Nationale Ombudsman aan iemand die zich had beklaagd, valt op te maken, dat Sociale Zaken de onhebbelijke gewoonte heeft om bij ingediende bezwaarschriften de bezwaarschriftindiener op te roepen voor 'een gesprek'.
Tijdens dat gesprek wordt dan een z.g. 'intrekkingsverklaring' onder de neus geschoven van persoon in kwestie met het verzoek om dat even te tekenen. De bedoeling van de soos is dan dat iemand zijn/haar bezwaarschrift maar weer intrekt.
Uit diverse bronnen was ons die gewoonte al bekend, zodat dit lijkt op een structurele werkwijze.

Een van de mensen die hiermee werd geconfronteerd, heeft zich hier dusdanig aan gestoord, dat dit tot een klacht leidde bij de Nationale Ombudsman. Deze schreef onlangs o.a. terug:

"U klaagt over de wijze waarop de Sociale Dienst van de gemeente Leeuwarden uw bezwaarschrift heeft afgehandeld dan wel wilde afhandelen. U doet hierbij op de intrekkingsverklaring die door een ambtenaar van de Sociale Dienst aan u is voorgelegd met het verzoek deze te ondertekenen.
U heeft uw klacht voorgelegd aan de gemeente Leeuwarden. De gemeente heeft u in haar brief van [datum weggelaten] meegedeeld dat het geregeld voorkomt dat de Sociale Dienst via de beslisser tot een akkoord komt met de klant.
Om niet nodeloos tot langere procedures te komen wordt de klant gevraagd om het bezwaarschrift in te trekken. Voorts deelt de gemeente u mee dat zij u beloofd heeft dat zij de gehele procedure binnen de organisatie van de Sociale Dienst aan de orde zal stellen, en dat een soortgelijke kwestie recentelijk via een andere weg ook al aan de orde is gekomen."
Einde citaat.

Een akkoord met de klant, ja, ja. Dan moet je wel eerst tot een akkoord komen en dan pas die verklaring voor de dag halen, niet andersom...
Zoals het nu gaat, wordt in feite druk uitgeoefend op de bezwaarschriftindiener. De meeste mensen die een bezwaar indienen hebben een bijstandsuitkering, zodat al snel de vrees toch weer toe kan slaan, nadat zij aanvankelijk moed hadden gevat door een bezwaarschrift in te dienen. Ik zou de klanten van de soos niet graag de kost geven die bang zijn voor de soos:
Als ik niet teken, krijg ik dan gedonder met mijn uitkering?
Advies is, om indien na het indienen van een bezwaarschrift de soos telefonisch of schriftelijk reageert met een uitnodiging voor een gesprek, gewoon niet te gaan en als e.e.a. telefonisch gaat, te zeggen:
"Ik heb u niets mee te delen, handel mijn bezwaarschrift maar af."
Want ook telefonisch werd wel gevraagd of men het bezwaarschrift weer in wilde trekken; ook dat werd ons bij gelegenheid wel gemeld...
Als men telefoon heeft: Een geheim nummer nemen helpt, mits men uiteraard dat nummer ook niet meldt aan de soos. Als zij dat verzwijging van voor de vaststelling van de uitkering relevante feiten zouden noemen: Neem dan s.v.p. even met ons contact op.
N.B.: Er zijn twee soorten 'geheime nummers': In het ene geval sta je alleen niet in het telefoonboek, maar geeft de telefoonnummer inlichtingendienst het nummer wel op aanvraag; niet erg geheim dus.
In het andere geval geeft de centrale het nummer ook niet. Zo'n telefoonnummer bedoelen we dus.

De Nationale ombudsman deed echter niets in dit geval, want er werd verder gesteld:
"Gelet op de toezegging van de gemeente om de hele procedure binnen de organisatie van de Sociale Dienst aan de orde te stellen, ziet de Nationale Ombudsman op dit moment geen aanleiding tot het instellen van een onderzoek over te gaan.
Wel heb ik de gemeente Leeuwarden verzocht te zijner tijd de uitkomst van het door de gemeente ingestelde interne onderzoek aan de Nationale ombudsman mee te delen. Aan de hand hiervan zal de Nationale ombudsman nagaan of een eventueel door de Nationale ombudsman in te stellen onderzoek in de rede ligt.

Ik vertrouw erop u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra ik de reactie van de gemeente Leeuwarden heb ontvangen, zal ik u nader berichten." Einde citaat.

De Nationale ombudsman vertrouwt dus op het 'onderzoek' van de gemeente Leeuwarden. Dat is lekker makkelijk en het resultaat ken ik nu al:
Uit dat 'onderzoek' komt veel ambtelijke mist en veel omhaal van woorden en een enkel geval zal worden toegegeven, maar dat was uiteraard een betreurenswaardig 'incident'... Dat stuk wordt dan toegestuurd aan de klager en dat was het dan weer. De werkwijze zal gewoon doorgaan, zij het dat de soos de eerste tijd wat voorzichtiger zal zijn.

Tenslotte: Wie een bezwaarschrift wil schrijven inzake een kwestie met de soos, kan ook op bij ons Klachtenspreekuur terecht als hij/zij er zelf niet uitkomt.
Indien nodig en uiteraard in overleg, kunnen wij eventueel als gemachtigde optreden. Wij zijn niet gevoelig voor 'intrekkingsverklaringen' ed.


secretariaat Ver. P.E.L.

Tenslotte: Op 29/3/2002 kwam op dit artikel de volgende reactie binnen van de secretaris van Stichting BLUT:

"Dit is inderdaad een punt. Het verschijnsel doet zich al sinds jaar en dag voor. In het zwartboek van Blut, "Schemerzones" uit 1986 wordt deze vaak geuite klacht genoemd. De afdeling sociale zaken, bij monde van de heer Herder, heeft toen beterschap beloofd. Helaas moeten we constateren dat deze praktijken nog steeds worden voortgezet. Zeker ook een punt voor de cliëntenraad." Einde citaat.

Naschrift secretaris PEL: Verder commentaar lijkt me overbodig!