Uitleg over nieuwe HEFFINGSKORTING INKOMSTENBELASTING:
De TOETREDERSKORTING


Relevantie: Betreft mensen die zich (weer) op de reguliere/ongesubsidieerde arbeidsmarkt begeven vanuit bepaalde uitkeringssituaties of gesubsidieerde arbeid.


Via Sociale Zaken werd de volgende tekst uitgereikt, afkomstig van de website van de Belastingdienst, ook te vinden op: http://www.belastingdienst.nl

TOETREDERSKORTING

Voor personen die zich (weer) op de arbeidsmarkt begeven vanuit bepaalde uitkeringssituaties of gesubsidieerde arbeid, wordt in 2002 een heffingskorting gečntroduceerd: de toetrederskorting.
De toetrederskorting is geen onderdeel van de loonheffingskorting. Als werkgever hoeft u er dus geen rekening mee te houden. De werknemer moet de heffingskorting zelf laten verrekenen bij de inkomstenbelasting. Hij kan dit vanaf maart 2002 doen via een verzoek om voorlopige teruggaaf.
Een andere mogelijkheid is dat de werknemer het bedrag na afloop van het jaar verrekent via de aangifte inkomstenbelasting.

Voor de inkomstenbelasting heeft iemand recht op toetrederskorting als hij een aaneengesloten periode van minstens zes maanden niet gesubsidieerde arbeid gaat verrichten in het kalenderjaar of het voorafgaande kalenderjaar en in die periode:

* geen uitkering meer geniet op grond van een van de volgende regelingen:

  1. de Algemene bijstandswet;
  2. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
  3. de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
  4. de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
  5. de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz);
  6. de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK);
  7. de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong);

* geen arbeid meer verricht op grond van een van de volgende regelingen:

  1. de Wet inschakeling werkzoekenden;
  2. de Wet sociale werkvoorziening;
  3. het Besluit in- en doorstroombanen.

Verder moet deze toetreder met die arbeid in het kalenderjaar tenminste EUR 7.692 aan ondernemingswinst, loon en/of resultaat uit werkzaamheden behalen of in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek.
De toetrederskorting is alleen van toepassing als de genoemde uitkering of arbeid tenminste twaalf maanden heeft plaats gevonden in een periode van achttien maanden. Ook moet de niet-gesubsidieerde arbeid direct volgen op de periode waarin sprake was van een uitkering of gesubsidieerde arbeid.
De toetrederskorting geldt niet als de persoon al voor 1 juli 2001 aan de genoemde voorwaarden voldeed. Als iemand wel een uitkering op grond van de WAO, Waz of Wajong blijft genieten, maar verder voldoet aan de overige voorwaarden, heeft hij ook recht op de toetrederskorting. [N.B.: Dat kan gaan om een ongesubsidieerde deeltijdbaan in combinatie met een gedeeltelijke WAO-, Waz- of Wajong-uitkering.]


Einde tekst belastingdienst. Opmerking tussen [].


AANVULLING d.d. 21/2/2002. Het volgende werd gestuurd door de Belastingdienst Particulieren Leeuwarden:

1.2.12 Toetrederskorting

Als men een uitkering (zoals bijstand of WAO, WAZ en Wajong) heeft of gesubsidieerd werk verricht en men niet-gesubsidieerd werk gaat verrichten, heeft men vanaf 2002 recht op een toetrederskorting van EUR 2.269,= ,verdeeld over drie jaren (EUR 1.361 in het eerste jaar en EUR 454 in het tweede en derde jaar.).
Men moet dan drie jaar achtereen voldoen aan de volgende voorwaarden:

* men werkt minimaal een half jaar aaneengesloten tegen het wettelijk minimumloon (of een hoger loon);
* voordat men ging werken had men minimaal 12 van de laatste 18 maanden een bijstandsuitkering, een uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid of gesubsidieerd werk;
* de uitkering is gestopt vanaf het moment dat men is gaan werken. Bij de WAO, WAZ en Wajong geldt de eis dat de uitkering moet zijn gestopt niet.
De toetrederskorting kan men ontvangen via de voorlopige teruggaaf.
Dit kan vanaf april 2002. Vanaf maart zullen hiervoor formulieren beschikbaar zijn.


Einde tekst Belastingdienst Particulieren Leeuwarden.