FNV-Bondgenoten wil een basisinkomen. Het onderstaande bericht gaat hierover. Ik hoop niet dat het een correcte en volledige weergave is van de essentie van hun plan, want dan ziet het er slecht uit voor m.n. alleenstaande huishoudens in Nederland die geen betaald werk hebben. Wie heeft meer info over hun plan?
Uit de Leeuwarder Courant van 10-4-2000:


FNV-BONDGENOTEN STUURT AAN OP BASISINKOMEN

UTRECHT (FNV) - Iedereen die werkt of wil werken, moet een basissalaris krijgen. Dat moet 50 procent van het sociaal minimum bedragen. Wie meer geld wil hebben, moet dat bijverdienen door meer te werken. De belasting die over het loon wordt geheven, moet altijd precies 55 procent zijn. Dit idee heeft de grootste vakbond van de FNV, FNV bondgenoten, dit weekeinde gelanceerd.
[Wat zijn de critera om uit te maken of iemand 'wil werken'? Wat is de motivatie om een hoge 'flat tax' te gaan heffen? Arbeid loont niet erg meer als je 55% van je verdiende geld weer inlevert als je maar een simpel baantje hebt.]

De vakbond denkt dat de plannen bijdragen aan het oplossen van de armoedeval. Dit is het probleem dat een uitkeringsgerechtigde er financieel te weinig op vooruitgaat als hij gaat werken.
[Dit betekent ook dat dit probleem dat zich m.i. vooral voordoet bij de additionele baantjes en de deeltijd baantjes, omdat de laagste CAO-schalen boven het minimumloon zitten, op de verkeerde manier wordt opgelost: In feite worden de bijstandsuitkeringen gehalveerd! Zo kan ik het ook.]

Het plan van FNV Bondgenoten bestaat uit drie stappen. Eerst moeten alle mensen die werken of willen werken een basisinkomen krijgen in de vorm van een negatieve inkomstenbelasting.
[Lijkt op variant van het Amerikaanse systeem EICT ofwel de 'Earned Income Tax Credit' met dit verschil dat die negatieve inkomstenbelasting afneemt naarmate je meer verdient en deze niet en dat de EICT alleen geldt als je betaald werk hebt en deze ook als je 'wilt werken'.]
Die moet minstens 50 procent van het sociaal minimum bedragen. Voor een alleenstaande zou dat uitkomen op ongeveer fl. 500 per maand. Bovenop die basisuitkering kan iedereen bijverdienen door simpelweg te werken.
[Vijftig procent van het sociaal minimum voor een alleenstaande is bij mij de helft van iets meer dan fl. 1400,-/mnd is ruim fl. 700,- Kennelijk wordt hier uitgegaan van de helft van de gegarandeerde rijksuitkering van 50% van het sociaal minimum.
De alleenstaanden uitkering in de bijstand bestaat voor 50% van het sociaal minimum - WML=Wettelijk Minimum Loon - uit het basisbedrag van het Rijk en voor 20% uit de alleenstaanden toeslag, samen 70% van het WML.
Als het de bedoeling is dat tegelijk alle uitkeringen worden afgeschaft, zoals meestal het geval is bij allerlei planvarianten op het basisloon, dan betekent dit voor een alleenstaand huishouden in de bijstand dat hij/zij veroordeeld is tot een bestaan als dakloze, want van fl. 500,-/mnd kan niemand leven.
Kortom: Zoals het in de LC wordt weergegeven is dit een asociaal en schunnig plan en kunnen alleenstaanden in de bijstand maar het beste het vakbondskantoor in de brand steken of een kamikaze-actie uitvoeren, want dood van de honger ga je dan toch. Het is nog altijd beter te sterven op je voeten dan te leven op je knieën!
En dat laatste is dan: Uit bedelen gaan als dakloze, je hand ophouden bij familie of kerken ed.
Maar het heet toch: 'Bovenop die basisuitkering kan iedereen bijverdienen door simpelweg te gaan werken.'? Ja, simpel even dat broodje werk uit de muur trekken; je moet gewoon even doen, even willen, weet je wel?
Dat is hetzelfde soort geklets zoals de VVD verkondigt; een VVD die altijd graag inspeelt op onderbuikgevoelens en populistische praatjes lanceert. In feite haalt FNV Bondgenoten de VVD hiermee rechts in, want die heeft tot nu toe niet voorgesteld de bijstand terug te brengen tot fl. 500,= schoon/maand...
Kortom: De fictie van de 100% werkgelegenheid wordt ook weer van stal gehaald. Uiteraard neemt het aantal baantjes voor laagstbetaalden toe, want alle CAO's dalen met de helft van het sociaal minimum, want dat geld is door de overheid al betaald, maar er is een grens aan het scheppen van werk, tenzij je denkt aan 'water-naar-de-zee-drager', 'trottoir-banden-teller' ed. kortom zinloze 'werk' verschaffing.
Bovendien kan een reguliere werkgever niet eindeloos baantjes erbij bedenken, ook al zijn zijn loonkosten lager dan nu. Op een gegeven moment zit hij op een 100% bezetting van zijn vacatures en dan houdt het op. Bovendien heeft zijn concurrent ook lagere loonkosten gekregen en moet hij ook 'in de markt blijven' met de prijs van zijn producten of diensten.
Samengevat: Er zullen altijd mensen zijn voor wie er soms geen betaald werk is. Zij kunnen niet leven van fl. 500,-/mnd en gezinnen niet van de helft van hun huidige sociaal minimum! Tenzij we hier een derde-wereld land willen worden, zal er voor hen altijd een aanvulling gegeven moeten worden. Tevens wordt er niet gesproken over mensen die niet of in verminderde mate kunnen werken. Zij kunnen gewoon barsten?
FNV-Bondgenoten? Bondgenoot van wie?!]

De belastingtarieven kunnen worden teruggebracht tot een tarief van 55 procent.
[Nu ja, teruggebracht... Bij fl. 500,- basissalaris en 55% belasting over bruto fl. 2000,-/mnd bijverdiend houd je fl. 1400,- over ofwel 56% en heb je in feite over het totaal 44% belasting betaald, meer dan nu dus.]
Bondgenoten denkt dat dit plan de armoedeval in Nederland kan oplossen. Door het huidige belastingsysteem gaan werklozen er vaak geen cent op vooruit als ze aan de slag gaan. In dit plan gaan mensen er altijd op vooruit, heeft de bond berekend.
[Ja, dat komt omdat in feite de bijstand gehalveerd wordt. De armoedeval komt niet door het belastingsysteem, maar omdat allerlei regelingen in de bijzondere bijstand en kwijtscheldingsregelingen niet meer gelden als je een baantje vindt en omdat de huursubsidietabellen te abrupt afbouwen naarmate het inkomen stijgt.]

Om de basisuitkering en de vereenvoudiging van de belastingen te betalen, kan geld worden bespaard op andere potjes. "Zo kan bijvoorbeeld de huursubsidie op de helling en de hypotheekrenteaftrek worden aangepakt", schrijft Kris Douma, hoofd van de beleidsafdeling van FNV Bondgenoten in een ingezonden stuk in het Financieele Dagblad.
[Het het COELO-rapport 'Armoedeval: is ontsnappen mogelijk?' zoals in Leeuwarden op het symposium over de armoedeval is gepresenteerd, heeft het ook over beperking van de huursubsidie voor de laagstbetaalden ter vermindering van de armoedeval en suggereert om een extra criterium in te voeren 'voor minima zonder arbeidsmarktperspectief'.
Kijken naar de bron van de inkomsten als criterium? De IHS kent tot nu toe alleen de criteria inkomen en huurhoogte plus huishoudensvorm als criteria. M.i. hoort de bron van de inkomsten niet ter zake te doen bij de IHS. Inkomsten zijn inkomsten in de zin van geld en huur is huur.
Ook rare criteria zoals bv. 'in fase 4 ingedeeld zijn'; m.a.w. 'geen arbeidsmarktperspectief' is ook een onwerkbaar criterium. Die fase-indeling is zo grillig als het weer: Vandaag fase 2, morgen plotseling fase 4. Reden: Onbekend; 'de machine' heeft gesproken.
Deze gevallen komen voor. Ze zouden dan invloed hebben op de IHS-hoogte.
Kortom: IHS kan als inkomensinstrument voor lagerbetaalden en bij hoge huren niet gemist worden. Om het IHS-effect op de armoedeval te beperken zou de tabel-afbouw geleidelijker moeten verlopen, vooral voor de karige alleenstaanden-tabel.
Het COELO-rapport meldt ook dat er op dit moment gedachten zijn om de IHS af te schaffen en deze naar Amerikaans voorbeeld te vervangen door 'vouchers'; een soort bonnen-systeem.
Onlangs was de volkshuisvestings-'paus' Hugo Priemus in de USA en hij had daar allerlei aardige dingen gezien, om meer 'marktwerking' in te voeren in de volkshuisvesting; o.a. dit voucher systeem voor woningzoekenden die anders de huur niet kunnen betalen.
Uiteraard volgde daarover een publicatie en vermoedelijk gaat staatssecretaris Remkes (volkshuisvesting) daarin mee.
Het kwam er op neer dat een gebied werd verdeeld in diverse 'economische gebieden' met woningen die van zoveel tot zoveel huur deden. Op basis daarvan werd een bedrag bepaald voor de hoogte van het voucher. Ofwel: Hoeveel is de bon waard. Allereerst moesten mensen al jaren wachten op deze vouchers en ten tweede moest men dan zelf maar gaan zoeken. Het ging v.nl. daar om particuliere huurwoningen. Vond je een goedkope woning, dan kon je het restant van het voucher houden, vond je een dure woning, dan had je tekort aan het voucher.
Kortom: Marktwerking voor woningzoekenden, want zo zou men vanzelf z'n best doen om een zo goedkoop mogelijke woning te vinden. Ja, als die te vinden was uiteraard, terwijl er ook omstandigheden zijn waarin je niet op je gemak er maanden voor kunt nemen tot je net tegen die betaalbare huurwoning aanloopt.
Kortom: De ontwikkelingen zijn zo, dat armoedebonnen de IHS gaan vervangen in Nederland... En 'uiteraard' krijgen dan alleen de 'kansarmen' op de arbeidsmarkt die bonnen... Waarschijnlijk gaat zo 'de huursubsidie op de helling' zoals FNV-Bondgenoten graag wil.
Voor wat betreft de hypotheekrente-aftrek: Deze zou bv. tot een vast percentage beperkt kunnen worden; bv. eenderde deel van de rente retour van de IB. Helemaal afschaffen betekent dat lagerbetaalden helemaal nooit meer iets kunnen kopen en dat lagerbetaalden die in het verleden toen de huizen nog goedkoper waren iets kochten, in de problemen kunnen raken.]

Werknemers moeten door cao's beschermd worden tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. "Daarin kunnen we afspraken maken over aanvullende WW- en WAO-uitkeringen."
[Dat is leuk, maar het probleem blijft voor mensen die NU een uitkering hebben in de ABW, de WW of de WAO of andere regelingen. De vakbond lijkt hen te laten barsten: Ze mogen het voortaan doen met de helft van het sociaal minimum...]

Het is dan wel nodig dat voor iedere sector cao's worden afgesloten. Nu worden er nog veel cao's afgesloten per onderneming. Alles wat niet in de cao wordt vastgelegd, kan de werknemer zelf regelen. "Denk bijvoorbeeld aan pensioenvoorzieningen."
[Ik denk niet dat er dan bij lagerbetaalden nog pensioenopbouw zal zijn, omdat men de premie hiervoor niet kan missen. Zo gaan we dus weer terug naar 'af'; naar de tijd dat de AOW (Suurhof) werd uitgevonden en men van aanvullende pensioenen nauwelijks had gehoord. Omdat ook de AOW onder druk staat wordt dat in het slechtste scenario voor lagerbetaalden gewoon weer werken tot je dood.]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen []. Het commentaar is gebaseerd op de weergave van de plannen van FNV-Bondgenoten zoals genoemd in het LC-bericht.